Ügyintézés

Kultúráért, oktatásért, társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős Alpolgármester Kabinet (elérhetőség)

Tájékoztató és űrlap az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alapból támogatás igényléséhez

Igazgatási Osztály (elérhetőség)

Hagyaték (elérhetőség)

Hagyaték

Ügyfélszolgálat (elérhetőség)

Általános tájékoztatás
Talált dolgok tekintetében követendő eljárás
Tulajdoni lap másolat beszerzése hagyatéki eljáráshoz

Ipar és kereskedelem (elérhetőség)

Bevásárlóközpontok nyilvántartásba vétele
Elektronikus ügyintézés a kereskedelemben
Kereskedelmi tevékenységek végzésének bejelentése, engedélyezése
Nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely üzemeltetési engedélye
Nyilvántartás az ipartelepekről
Szálláshely-szolgáltatás bejelentése
Telepengedélyezési és bejelentési eljárás
Vásárok, piacok engedélyezése
Zenés, táncos rendezvény engedélyezése
Zenés, táncos rendezvényekről nyilvántartás

Anyakönyv (elérhetőség)

A házassági névviselési forma módosítása
A magyar állampolgárság megszerzése
Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági, halotti bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló) kiállítása
Apai elismerő nyilatkozat
Bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárás
Haláleset bejelentése
Hatósági bizonyítvány
Hazai anyakönyvezést megelőző eljárás
Házassági szándék bejelentése
Születés anyakönyvezése
Születési név megváltoztatása

Birtokvédelem (elérhetőség)

Birtokvédelmi ügyek

Állattartás (elérhetőség)

Állattartási és állatvédelmi ügyek

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek (elérhetőség)

Lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek

Szociális Osztály (elérhetőség)

Babaköszöntő program
Beiskolázási támogatás
Fővárosi lakásrezsi támogatás
Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás
Gyermekeket egyedül nevelő szülők támogatása
Gyógyszerutalvány
Köztemetés
Lakbértámogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Újpesti Oltástámogatási Rendszer
Védendő fogyasztó igazolás

Települési támogatás (elérhetőség)

Gondozási támogatás – a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás
Hátralékkezelési támogatás – a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás
Lakhatási támogatás – a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás

Lakásügyi Osztály (elérhetőség)

A bérleti szerződés meghosszabbítása
Albérletbe adás
Befogadás
Bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyása
Bérlemény megvásárlása
Bérleti jogviszony folytatása
Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése másik lakás bérbe adásával
Bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítéssel
Bérleti jogviszony rendezése
Bérlőtársi jogviszony létesítése
Csatolás
Fecskeház
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása
Kizárólagos bérlőnek történő elismerés
Lakás bérbeadása iránti kérelem
Lakáscsere
Lakáskérelem bírói ítélet alapján
Lakbér és különszolgáltatási díj hátralék részletekben történő megfizetése
Lakbér felülvizsgálata
Névváltozás

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály (elérhetőség)

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály
500 m3/év mennyiséget nem meghaladó, és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítésével, használatbevétel, átalakításával és megszüntetésével kapcsolatos ügyek
Építési-bontási tevékenység során keletkező környezeti zaj határértékeinek betartása alóli időszakos felmentés
Fakivágással kapcsolatban keletkező bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos eljárás
Fás szárú növények életveszélyes, egészségre veszélyes, vagyonra veszélyes állapota miatti fakivágási kötelezés
Fás szárú növények fenntartásával, kezelésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés
Fás szárú növények telepítésével kapcsolatos előírások teljesítésére való kötelezés
Közterületen lévő fás szárú növények kivágása utáni pótlásával kapcsolatos kötelezés
Közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése
Magáningatlan előtti közterület hulladékgazdálkodási ügye (ingatlan előtti közterület szennyezettsége esetén)
Magántulajdonú ingatlan előtti közterület gyomfertőzöttségének hatósági ügye, valamint az ingatlanokról kinyúló ágak visszavágásának kérdése
Magántulajdonú ingatlan előtti közterület parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye
Magántulajdonú ingatlan gyomfertőzöttségének hatósági ügye
Magántulajdonú ingatlan hulladékgazdálkodási ügye (ingatlanon illegálisan tartott, vagy oda szabálytalanul kihelyezett hulladékok esetén)
Magántulajdonú ingatlan parlagfűfertőzöttségének hatósági ügye
Talajvízkút létesítésének, üzemeltetésének, fennmaradásának és megszüntetésének vízjogi engedélyezése, amely a létesítő házi vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja
Üzemi, vagy szabadidős létesítmény zajkibocsátásának hatósági engedélyezése (környezeti zajkibocsátási határértékek megállapítása)
Zajkibocsátással járó kültéri építési-bontási tevékenység hétvégi korlátozása alóli időszakos felmentés (határérték-túllépésre nem jogosít fel)

Tisztelt Ügyfeleink!

Az ismét erősödő járványveszély miatt a Polgármesteri Hivatalban 2020. szeptember 9-től változás történt az ügyfelek fogadásával kapcsolatban.

A koronavírus terjedésének mérséklése, megakadályozása érdekében a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába érkezők a Hivatalban történő belépés esetén testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át 2020. szeptember 9. napjától. A testhőmérséklet ellenőrzés természetesen vonatkozik a hivatali munkatársakra is.

A testhőmérséklet mérése digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 Celsius fokot elérő testmérséklettel érkező személy nem léphet be a Hivatal helyiségeibe.

Kérjük, hogy a hivatalba érkezők az ügyintézés során használjanak maszkot, vagy az arc eltakarására alkalmas sálat, kendőt. A Hivatalba való belépés előtt mindenkit kérünk a kihelyezett fertőtlenítő használatára.

A hivatal vezetése mindenkit megkér a rendszeres, alapos kézmosásra és távolságtartásra (1,5-2 méter távolság).

FIGYELEM

A Polgármesteri Hivatal módosított belépési rendje

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus járvány elleni védekezés érdekében, kiemelten a kerületben lakók és a hivatali dolgozók egészségének védelmében 2020. november 5. napjától megváltozik a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeibe való belépés rendje, figyelemmel a járványügyi készültségi időszak intézkedéseire.

A Polgármesteri Hivatalba továbbra is csak a bejáratnál elvégzett testhőmérséklet-mérést követően lehet belépni, amennyiben a belépni szándékozó személy testhőmérséklete nem haladja meg a 37,00 Celsius fokot.

Az épületben ezt követően csak orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk (a továbbiakban együtt: maszk) viselésével lehet tartózkodni olyan módon, hogy maszk az az orrot és a szájat együttesen és folyamatosan elfedje.

A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, a munkaszobákban személyes ügyfélfogadás csak halaszthatatlan, más módon el nem intézhető ügy esetén engedélyezett, ekkor is kizárólag előre egyeztetett időpontban.

Anyakönyvi eljárást igénylő ügyben kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kizárólag előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - elsősorban újpesti lakosok - keressék fel személyesen az Anyakönyvi Csoport munkatársait, lehetőség szerint kísérő személy nélkül.

Anyakönyvi Csoport telefonos elérhetősége: 06 1 231 31 23, vagy 06 1 231 3119

Az igényelt anyakönyvi kivonat átvételének lehetőségét, - amennyiben az ügyfél nem postai úton történő továbbítást kért - a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1042 Budapest István út 15.) minden szerdai napon 10.00 és 16. 00 óra között biztosítjuk.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati helyiségében (1042 Budapest IV., István út 15.) egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.

A Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának ügyfélszolgálatán (1042 Budapest IV., Király utca 12-14.) ügyfelek kizárólag az ügyfélszolgálati térben tartózkodhatnak úgy, hogy az épületbe egyszerre maximum annyi fő engedhető be, ahány ügyfélszolgálati pult működik.

A Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán ügyfélfogadási időben - előzetes telefonos időpont egyeztetést követően - helyiségenként legfeljebb egy ügyfél tartózkodhat.

Lakásügyi Osztály telefonos elérhetősége: 06 231 31 79

A házasságkötések megtartására vonatkozó speciális szabályok

1. A Hivatal házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermében a házasságkötésnél kizárólag

  1. a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvvezető,
  2. a házasulók,
  3. a házasulók tanúi,
  4. a házasulók szülei, nagyszülei,
  5. a házasulók testvérei és
  6. a házasulók gyermekei
    lehetnek jelen, melyet a d), e), f) pontban jelöltek Nyilatkozat aláírásával kötelesek igazolni.

2. A Hivatal épületében egyszerre csak egy házasuló pár és vendégeik tartózkodhatnak.

3. Azon házasuló fél vagy a házasságkötésre meghívott vendég, aki a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet alapján karanténban/ hatósági házi karanténban került elhelyezésre: a Hivatalba, valamint annak a házasságkötések céljára szolgáló rendezvénytermébe nem léphet be a karantén idej alatt. Amennyiben ezen személy/ ügyfél a tiltó rendelkezés ellenére belép a Hivatalba és/vagy a házasságkötések céljára szolgáló rendezvényterembe, e felelőtlen magatartása miatt bekövetkező esetleges károkért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint teljeskörű felelősséggel tartozik.

FIGYELEM

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal Budapest IV., István út 14. szám alatti főbejárata technikai okok miatt

2020. november 9. napjától, várhatóan november 18. napjáig 

nem lesz megközelíthető.

Az ideiglenes bejárat ebben az időszakban a Polgármesteri Hivatal hátsó kapuján keresztül lehetséges.

Kérjük, hogy a kapcsolattartás ebben az időszakban is elsődlegesen telefonon, e-mail-en vagy elektronikus ügyintézés keretében történjen, csak az intézze ügyeit személyes megjelenéssel, akinek halaszthatatlan dolga van.

Megértésüket, türelmüket valamint együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Megszakítás