Pályázati kiírás Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. május 31. 23:59

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, alapján pályázatot hirdet
Szociális és Egészségügyi Intézmény igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2011. július 1. – 2016. június 30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Budapest, 1042 , Deák Ferenc utca 93.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Működési területén szervezi és végrehajtja az Önkormányzat szociális és egészségügyi rendelkezéseit, ennek keretében önállóan irányítja az intézmény szakmai és gazdasági tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem,
  • szociális vagy egészségügyi ellátás területén szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előélet, az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz, a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézményének működtetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, s a vezetésre vonatkozó szakmai program, a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:2011. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. I/40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2011/KJT. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.
A pályázat elbírálásának határideje:2011. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ujpest.hu – 2011. április 26.

Pályázati kiírás megnyitás (htm)

Megosztás.
Megszakítás