Pályázati kiírás Főépítész munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2019. november 25. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítész munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 15.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása: a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 8.§, 10.§, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet, Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet alapján, valamint a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, építészmérnök, /A a 29/2019. (III.7.) Korm. rendelet 15. pontja szerinti végzettség),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • főépítészi vizsga [A mentesülés eseteiről és feltételeiről a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009.(IX.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (4) bekezdése, valamint a 12.§ (4) bekezdése rendelkezik.]
 • legalább nyolcéves szakmai gyakorlat,
 • a Kttv. 84.§, 85.§, 87.§-ban, szabályozott együttalkalmazási tilalom, összeférhetetlenség fenn nem állása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati főépítész szakmérnök,

 

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, gyors, precíz munkavégzési képesség, nagyfokú terhelhetőség,
 • kiváló problémamegoldó készség,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,
 • főépítészi tevékenység ellátására vonatkozó elképzelést tartalmazó motivációs levél,
 • a pályázó nyilatkozata a legalább nyolcéves szakmai gyakorlat meglétéről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Nyilatkozat a Kttv. 84.§, 85.§, 87.§-ban, a Rendelet 6.§-ában szabályozott összeférhetetlen helyzet pályázat benyújtáskori fennállásáról vagy fenn nem állásáról,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. december 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Polgármesteri Hivatal részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejáratát követően kerülnek elbírálásra. A kinevezett személyéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A munkáltató az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredményéről az érintettek írásban értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás