Pályázati kiírás az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. május 26. 23:59

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. &sect, alapján
pályázatot hirdet

Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok Felügyelősége

vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2011.07.01. – 2016.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 , Szent István tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Piac-felügyelőség alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok szakmai és gazdasági irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előélet
  • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai életrajza, a Kjt. 20/A § (5) a) pontjában meghatározott vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program, az előírt iskolai végzettséget, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2011. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. I/40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11/2011/KJT. , valamint a beosztás megnevezését: vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása a Kjt. alapján történik. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ujpest.hu – 2011. március 28.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás