Pályázati kiírás az Újpesti Kulturális Központban közművelődési szakember munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. március 27. 00:00

Meghirdetett munkahely:

 • Újpesti Kulturális Központ (1043 Budapest, Tavasz utca 4.)

Betöltendő munkakör: közművelődési szakember I-II.

,Beosztás: intézményvezető (magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető)

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői beosztással járó lényeges feladatok: Közművelődési szakemberként az intézmény működésével kapcsolatos közművelődési feladatok ellátása. Vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a közművelődési munka szakmai irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy
 • nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
 • a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása,
 • a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat, és
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség,
  cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát,valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2013. augusztus 31. – 2018. augusztus 30.).

Az álláshely betölthető: 2013. augusztus 31.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzététel napja: 2013. február 25.

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2013. március 27.).

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 26.

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a benyújtás időpontjában – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás