Pályázati kiírás az Újpest Szent István téri Piac- és Vásrcsarnok Felügyelősége vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. június 13. 00:00

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012. július 1. – 2017. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1042 , Szent István tér 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Piac-felügyelőség alapító okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatok szakmai és gazdasági irányítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • büntetlen előélet,
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • “C” kategóriás vezetői engedély,
 • vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza,
 • a Kjt. 20/A § (5) a) pontjában meghatározott vezetésre, fejlesztésre vonatkozó program,
 • az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2012. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1042 Budapest, István út 14. I/40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2012/KJT. , valamint a beosztás megnevezését: vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a Kjt. alapján történik. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás