Pályázati kiírás a súlyosan fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítésének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. február 17. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatásáról szóló 23/2000.(XII. 29.) számú önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján, a súlyosan fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítésére és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék kiegyenlítő támogatás (a továbbiakban: támogatás) elnyerésére 2012. január 2. napjától pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel.

1. A támogatás megállapításának általános feltételei

Vissza nem térítendő támogatásban az a személy részesíthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdálkodó szervezet tulajdonában álló lakásban bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy a saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban, vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó lakáshasználatra jogosultként, vagy más tulajdonában álló lakásban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog jogosultjaként lakik, és önhibáján kívül lakhatási költségei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot halmozott fel, és a kérelmező saját maga, vagy közeli hozzátartozója súlyosan fogyatékos személy.

1.1. Súlyosan fogyatékosnak minősül az a személy, aki:

 1. fogyatékossági támogatásban,
 2. az I. II. vagy III. rokkantsági fokozatba tartozik és rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban,
 3. rokkantsági járadékban,
 4. vakok személyi járadékában,
 5. saját jogán magasabb összegű családi pótlékban,
 6. aki után szülője (gondozója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Közeli hozzátartozónak minősül:

 • a házastárs,
 • az egyeneságbeli rokon,
 • az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek,
 • az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő,
 • valamint a testvér.

1.2. A támogatás megállapításának további feltételei:

 1. a kérelmező saját maga vagy közeli hozzátartozója súlyosan fogyatékos személy, és
 2. a kérelmező (ideértve a támogatás megállapításának alapjául szolgáló súlyosan fogyatékos közeli hozzátartozót is) a pályázati kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megszakítás nélkül életvitelszerűen, állandó jelleggel a díjhátralékkal érintett lakásban lakik, és
 3. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (a 71.250.- Ft-ot), és
 4. a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában lévő vagyon (ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog stb.) együttes forgalmi értéke nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének ötvenszeresét (az 1.425.000.- Ft-ot). Ebben a tekintetben nem minősül vagyonnak az az ingatlan és ingó vagyontárgy, amelynek értékesítése veszélyeztetné a kérelmező (tulajdonos) lakhatási és megélhetési feltételeit, és
 5. a díjhátralék az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a kérelmező által lakott lakásra keletkezett, és
 6. a kérelmező vállalja, hogy a közüzemi díjakat a támogatás odaítélésétől kezdődően folyamatosan és határidőben megfizeti.

1.3. Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező,

 1. akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, illetve aki eltartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján ellátásban részesül, vagy
 2. akinek az érintett lakás hasznosításával (bérbeadás, albérletbe adás, stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik, vagy
 3. akinek, illetve akire tekintettel az Önkormányzat a támogatást 3 éven belül már egyszer megállapította.

1.4. Támogatás csak egy jogcímen, egy személy részére és egy lakás tekintetében állapítható meg.

1.5. Ha a kérelmező a megállapítás alapjául szolgáló eljárás során hamis adatot közöl, adatokat eltitkol, részére támogatás nem állapítható meg, illetve a már megítélt támogatást vissza kell vonni.

1.6. A szociális körülmények vizsgálata céljából környezettanulmány készíthető.

1.7. A támogatás körébe sorolt díjhátralék tartozások:

 1. Vezetékes gáz-, áram-, távhő és vízszolgáltatás,
 2. csatornahasználati-és szemétszállítási, kéményseprési díjtartozás,
 3. a társasházi közös költség tartozás, lakásszövetkezeti költséghátralék,
 4. lakbérhátralék és külön szolgáltatások díja

2. A pályázatok benyújtása és elbírálása

2.1. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon az előírt mellékletekkel együtt, 2012. február 17. napjáig kell személyesen, vagy törvényes meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani az alábbi hivatalokban:

A pályázati adatlap ingyenesen szerezhető be a fenti hivatalokban, illetve megtalálható az oldal alján a letölthető dokumentumok között.

2.2. A pályázati kérelemhez csatolni kell:

 1. a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat (nyilatkozatokat),
 2. vállalkozó, társas vállalkozás vezető tisztségviselője esetében az Állami Adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást, valamint nyilatkozatot a le nem zárt adóév átlagos havi jövedelméről,
 3. nyilatkozatot a kérelmező és családja, valamint az életvitelszerűen együttlakó személyek számáról, és családi állásáról,
 4. 18 életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,
 5. munkanélküli személy esetén a Munkaügyi Központ igazolását,
 6. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy van-e érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése,
 7. a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot),
 8. a közüzemi szolgáltatók – 15 napnál nem régebbi keltezésű – igazolását a közüzemi díjak egyenlegéről, valamint a díjhátralék keletkezésének időpontjáról és mértékéről,
 9. a súlyos fogyatékosság alapján folyósított ellátás igazolására szolgáló okiratot,
 10. a lakhatás havi költségére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot),
 11. a lakás bérleti szerződésének másolatát, illetve magántulajdonú lakás esetében három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
 12. nyilatkozatot arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban legalább két éve életvitelszerűen, milyen jogcímen lakik,
 13. nyilatkozatot arról, hogy az adós a hitelező szervezeteket felhatalmazza arra, hogy a fizetés elmaradásáról az Önkormányzatot tájékoztassák,
 14. a pályázó és a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kérelem benyújtását megelőző 3 évben nem részesültek támogatásban.

2.3. A hiányosan benyújtott és a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra.Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

2.4. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete által megválasztott bizottság bírálja el 2012. március 2. napjáig.

2.5. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat 2012. március 19. napjáig írásban értesíti.

2.6. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az adósságkezelésre vonatkozó szerződést köt, amelynek alapján a támogatás összegét a díjhátralék követelésére jogosult szolgáltatóknak utalja át.

Budapest, 2011. december 15.
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Pályázati adatlap megnyitás (pdf)

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás