Pályázati kiírás a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola tanító vagy tanár/igazgató (magasabb vezetői) beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. április 26. 23:59

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. &sect, alapján
pályázatot hirdet

Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola

tanító vagy tanár/igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2011.08.01. – 2016.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1041 , Lőrincz utca 35-37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógusként – a közoktatási törvény előírásainak megfelelő óraszámban – a szaktárgy tanításának ellátása. Vezetőként az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy-igazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, főiskolán szerzett pedagógus szakképesítés, pedagógus-szakvizsga,
  • pedagógus munkakörben – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • büntetlen előélet, magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • a pályázó szakmai életrajza, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést, a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázati határidő lejártakor nem tölt be erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakört,
  • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2011. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Andrea nyújt, a 06-1-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. I/40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/2011/KJT. , valamint a beosztás megnevezését: tanító vagy tanár/igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, valamint a pályázatokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • www.ujpest.hu – 2011. március 28.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás