Pályázati felhívás az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. szeptember 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására

A pályázat célja:
A civil szervezetek keretében végzett újpesti diák- és tömegsport, valamint az élsport utánpótlásának segítése, az ezzel kapcsolatos tárgyi és személyi költségekhez, valamint sportrendezvények és a versenyeken való részvétel költségeihez való hozzájárulás.

Pályázók köre: civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)

A sport támogatási keretből csak az a civil szervezet támogatható, amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba vagy amelynek cél szerinti tevékenysége sporttevékenység.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:
az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,

aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy

ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy

ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy

ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti tevékenységet fejt ki,

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

Támogatott tevékenységi területek:

 • Diáksport egyesületek működtetése, a Diákolimpia kerületi, fővárosi és országos versenysorozatában való részvétel, az intézmény egészét érintő sportprogramok szervezése, sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása,
 • A lakosság testedzését, sportolását elősegítő konkrét program(ok), esemény(ek) szervezése,
 • A versenysport területén működő sportegyesületek utánpótlás-nevelése (ezen belül sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása, sportterem- és pályabérleti díjak, nevezési díjak).

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 2. a költségvetést, az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését,
 3. a megpályázott tevékenység részletes leírását,
 4. a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát,
 5. a civil szervezet nyilvántartási adatairól kiadott, 90 napnál nem régebbi kivonatot,
 6. a civil szervezet tényleges tevékenységének rövid leírását,
 7. a számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást,
 8. diáksport egyesületek esetében csatolják a 2012/2013-as tanévben a fővárosi és országos Diákolimpián való részvétel adatait a pályázat benyújtásának időpontjáig az alábbi bontásban: sportáganként korosztály, csapat, egyéni versenyszám (létszám).

Pályázás módja:
Pályázni írásban kizárólag az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.
A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtási határideje:
2013. április 30.
2013. szeptember 30.

Egy civil szervezet ugyanazon támogatási keret terhére évente csak egy pályázatot nyújthat be.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el. Alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.
A támogatás elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.), illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3101 (116, 118-as mellék) telefonszámon.

Újpest, 2013. március
Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Pályázati adatlap megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás