Pályázati kiírás az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának (üdültetésének) támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. április 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete alapján az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának (üdültetésének) támogatására

A pályázat célja: A civil szervezetek által szervezett, döntően újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának (üdültetésének) támogatása. Támogatás nyújtása a tábor szállás, étkezési, program és utazási költségeihez.

Pályázók köre: civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), újpesti székhelyű vagy telephelyű köznevelési intézmények, valamint újpesti nemzetiségi önkormányzatok, amennyiben a támogatást döntően az újpesti tanulók táboroztatására kívánják felhasználni.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:

a) az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,

aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy

ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy

ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy

ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti tevékenységet fejt ki,

b) a táborozási támogatási keretből igényelt támogatás tekintetében e rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül a 8. § szerinti köznevelési intézmény és nemzetiségi önkormányzat is.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

A támogatás odaítélésénél előnyben részesülnek azok a pályázók akik:

 • az önkormányzat Velencei és Katalinpusztai Ifjúsági Üdülőibe szerveznek tábort (az Újpesti Vagyonkezelő ZRt-től érvényes visszaigazolással rendelkező pályázók számára az önkormányzat az újpesti állandó lakcímmel rendelkezők után 1000 Ft/éjszaka támogatást biztosít),
 • a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet Tábor útiköltségére pályáznak,
 • hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztatnak, – maximum a létszám 10 %-ig kiemelt támogatásban részesülnek.

A pályázat követelményei:

 • Ha egy pályázó több tábort szervez (eltérő időpontban és/vagy más helyszínen), a támogatás igényléséhez külön adatlapot kell benyújtania táboronként.
 • A táborok időtartama minimum 6 nap (5 éjszaka).
 • Nem részesülnek támogatásban a budapesti helyszínen maradó napközis tábor jellegű pályázatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 2. a költségvetést, az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését,
 3. a tábor részletes leírását,
 4. civil szervezet esetében:
  • a hatályos létesítő okiratának másolatát,
  • a civil szervezet nyilvántartási adatairól kiadott, 90 napnál nem régebbi kivonatot
  • a civil szervezet tényleges tevékenységének rövid leírását,
  • számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást.

Pályázás módja:
Pályázni írásban kizárólag az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.
A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtási határideje: 2013. április 30.

Benyújtás helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.
A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3176-as telefonszámon.

Újpest, 2013. március

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás