Pályázati felhívás a Bródy Imre Gimnázium középiskolai tanár munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2012. október 29. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata
(1041 Budapest, István út 14. Tel: 231-3101)
PÁLYÁZATOT HIRDET

Meghirdetett munkahely:
Bródy Imre Gimnázium (1047 Budapest, Langlet W. u. 3-5.).

Betöltendő munkakör: középiskolai tanár.

Beosztás: igazgató.

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A pedagógus feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, a kerettantervben előírt törzsanyag átadása, elsajátításának ellenőrzése, sajátos nevelési igényű tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak figyelembevételével.
A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.

Pályázati feltételek:

 • az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázatokat az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2013. augusztus 1. – 2018. július 31.).

Az álláshely betölthető: 2013. augusztus 1.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzététel napja: 2012. szeptember 28.

A pályázat benyújtásának határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2012. október 29.).

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 31.

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás