Nyílt pályázat a Budapest IV. kerület, Vécsey utca 120. szám alatti műemlékileg védett ingatlan bérbeadására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2008. november 18. 10:00

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
nyílt pályázatot hirdet

A Budapest IV. kerület, Vécsey utca 120. szám alatti műemlékileg védett ingatlan bérbeadására

1. A pályázat kiírója, ajánlatkérő:

A pályázat kiírója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Cím: 1042 Budapest, István út 14.
Tel: 231-3254

A pályázat kiírására Újpest Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 224/2008 (IX.29.) számú határozata, és a 26/2004. (X. 7.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor.

2. A pályázat célja és jellege:

2.1. A pályázat célja a Budapest Főváros Újpest Önkormányzat tulajdonában lévő Budapest IV. kerület, Vécsey utca 120. szám alatti ingatlan bérbeadása a pályázati hirdetményben, valamint a pályázati dokumentációban meghatározott feltételekkel.

2.2. A pályázat nyílt, a Rendelet 16. § (3) bekezdése esetén többfordulós. A pályázó névaláírásával pályázhat.

2.3. Pályázatot benyújthat bármely cselekvőképes magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

2.4. A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb szerződéskötési díjra tesz ajánlatot.

3. Az ingatlan megnevezése:

Az ingatlan címe: Budapest, IV. ker. Vécsey utca 120.
Helyrajzi száma: 75084
Az ingatlan fennálló funkciója: Óvoda, oktatás
Az ingatlan műemléki védettsége: Műemlékileg védett. Védési törzsszám 15303
Telek területe: 2146 m2
Szintek száma: 2
Pinceszint hasznos nettó alapterülete: 38 m2
Földszint hasznos nettó alapterülete: 347 m2
Összes nettó alapterület: 385 m2
Az ingatlan műszaki állapota: felújítandó

Az ingatlant intézményi célra lehet bérbe venni.

4. A bérbeadás időtartama: 10 év.

5. Az ingatlanra vonatkozó, a Rendelet 23. § (1) bekezdése alapján irányadó bérleti díj: 40,- Ft/m2/év

A bérleti díj konkrét összege a helyiségben folytatott tevékenység függvényében változhat.

6. A bérleti díj mértékének megállapítására vonatkozó szabályok: A pályázat nyertese bérleti díjként legalább a Rendelet 23. § (1) és (2) bekezdése alapján megállapított irányadó bérleti díjnak megfelelő összeget köteles fizetni,

7. A pályáztatás alapjául szolgáló induló szerződéskötési díj összege: 6420,- forint

8. A letétbe helyezendő pályázati díj összege: 1284,- forint

A pályázati díj összege az adott helyiségre a 23. § (1) bekezdése alapján megállapított egy havi irányadó bérleti díjnak megfelelő összeg, amelyet a pályázónak a pályázata benyújtását megelőzően a bérbeadó részére kell megfizetnie Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010422-00208592-00100005 számú bankszámlájára vagy Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába (1042 Budapest, István út 14.).
A pénztár nyitva tartási ideje:
hétfő 14 – 17 óráig
szerda 10 – 13 és 14 – 16 óráig
péntek 9 – 12 óráig.
A pályázat nyertese esetében a pályázati díj a szerződéskötési díj összegébe beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese a bérleti szerződést az erről szóló értesítéstől számított 15 napon belül nem köti meg, úgy a befizetett pályázati díjat elveszti. A nem nyertes pályázók részére a pályázati díjat az eredmény megállapításától számított 15 napon belül vissza kell fizetni.

9. A helyiség megtekintésének feltételei: A kiíró 2008. október 30-án 10.00 órakor biztosítja a pályázók részére az ingatlan megtekintését.

10. Az ingatlant érintő egyéb lényeges körülmények: A telek és felépítmény együtt kerül bérbeadásra. A telken található melléképületben lévő szolgálati lakás nem képezi a bérbeadás tárgyát.

11. A pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot tartalmazó zárt borítékba elhelyezett ajánlatnak tartalmaznia kell:
a, a pályázó nevét, székhelyét (lakcímét), levelezési címet, képviselője nevét és telefonszámát,
b, a megpályázott ingatlan pontos címét és a pályázati kiírásban esetlegesen feltűntetett egyéb azonosító adatait.
c, a pályázó által megfizetni vállalt szerződéskötési díj összegét,
d, a pályázó által a helyiségben végezni kívánt tevékenység megjelölését,
e, a pályázó cégszerű aláírását.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 18. 10.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői titkárság (1042 Budapest, István út 14. II. emelet 67. szoba).

A pályázat benyújtásának módja: A pályázati ajánlatot írásban, zárt borítékban kell benyújtani egy eredeti és öt másolati példányban. A boríték külső oldalán csak a megpályázott helyiség címét, a pályázó nevét és a pályázat benyújtásának időpontját lehet feltüntetni.
12. A pályázat elbírálásának határideje és az eredmény közlésének módja:

A kiíró a pályázatot a benyújtási határidőt követő nyolc napon belül bírálja el. A kiíró az eredményről minden pályázót postai úton értesít.

13. A részletes pályázati kiírás megtekintésének és beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:

A részletes pályázati kiírási dokumentáció a Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői titkárságán (1042 Budapest, István út 14. II. emelet 67. szoba váltható ki 2008. október 20. napjától a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje alatt, a pályázat leadásának határnapján 10.00 óráig.
A pályázati dokumentáció 10 000. Ft + ÁFA befizetése ellenében vehető át. A befizetés átutalással az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010422-00208592-00100005 számú bankszámlájára vagy Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárába történhet a 8. pontban részletezett nyitva tartás alatt, a kiírt pályázat szerinti ingatlan címére való hivatkozással.
A pályázati dokumentáció kiváltási díjának visszatérítésére a pályázók nem tarthatnak igényt és a pályázók az ajánlattétellel kapcsolatban semmilyen jogcímen nem terjeszthetnek elő követelést a kiíró felé. A pályázati eljárásban csak olyan pályázó jogosult részt venni, aki az adott ingatlanra vonatkozó pályázati dokumentációt kiváltotta, illetve megvásárolta. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható.

14. További információk:

A pályázattal kapcsolatos további kérdések és információk tekintetében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői titkársága nyújt felvilágosítást kizárólag írásban (levélben a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal aljegyzői titkárság 1042 Budapest, István út 14. II. emelet 67. szoba címre, faxon a 231-32-55-ös számra, vagy e-mailen az mkarina@ujpest.hu címre).

Megosztás.
Megszakítás