Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata nyilvános, többfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 1042 Budapest IV. kerület József Attila utca 8-10. szám alatti ingatlan (70351/1 hrsz.) tulajdonjogának értékesítésére.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2009. január 12. 14:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata nyilvános, többfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 1042 Budapest IV. kerület József Attila utca 8-10. szám alatti ingatlan (70351/1 hrsz.) tulajdonjogának értékesítésére.

1. A pályázat kiírója és lebonyolítója:

A pályázat kiírója: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (1041 Budapest, István út 14., Tel.: (06-1) 231-31-48). A pályázat kiírására Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 286/2008. (IX.30.) sz. önkormányzati határozata alapján kerül sor, figyelemmel a kiíró Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 22/2006. (XI.15.) számú rendeletére és a mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzatra.

A pályázat lebonyolítását a kiíró megbízása alapján a Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7., Tel.: (06-1 339-8438) látja el.

2. A pályázat célja és jellege:

2.1. A pályázat célja: az Ajánlatkérő 1/1 tulajdonában lévő 1042 Budapest, IV. kerület József Attila u. 8-10. szám alatti 70351/1. helyrajzi számú 3009m2 nagyságú műemléki ingatlan tulajdonjogának elidegenítése.
2.2. A pályázat jellege nyilvános, többfordulós. (továbbiakban: pályázati eljárás). A második, illetve a további fordulóban csak a pályázati felhívásban megjelölt ajánlati feltételek módosíthatóak, egyéb részeiben, az első fordulóban tett ajánlatok maradnak érvényesek.
2.3. A pályázaton részt vehet bármely a cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, és jogi személyiség nélküli, de polgári jogi jogalanyisággal rendelkező jogalany, továbbá a pályázat benyújtásának céljára létrejött szerveződés (konzorcium) is, amennyiben (ide nem értve a polgári jogi társaságot) a konzorcium valamely tagja korlátlan felelősséget vállal a konzorcium többi tagjának a konzorcium tagjaként kifejtett tevékenységéért, nyilatkozataiért. Előtársaságok az Eljárásban nem vehetnek részt.
2.4. A pályázat nyelve: magyar.

3. A pályázat tárgyát képező ingatlan adatai:

3.1. Az ingatlan címe: 1042 Budapest, IV. ker. József Attila utca 8-10.
3.2. Helyrajzi száma: 70351/1.
3.3. Az ingatlan megnevezése: kivett középiskola.
3.4. Az ingatlan védettsége: Műemlékileg védett, Védési törzsszáma: 15301
3.5. Az ingatlan területe: 3009 m2

4. A pályázati eljárás:

4.1. Az Ajánlattevő az első fordulóban teljes ajánlatot tesz, melynek részletes tartalmát és kötelező mellékleteit a Pályázati dokumentáció 6. fejezete tartalmazza. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság elbírálása a pályázat első fordulójában történik. Az Ajánlattevő az ajánlat beadásakor fizetési garanciával köteles igazolni, hogy a megajánlott vételár rendelkezésére áll. Ajánlatkérő fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a banki letéti igazolást (a továbbiakban együttesen: fizetési garancia). A fizetési garancia részletes feltételeit a pályázati dokumentáció 6.4. pontja tartalmazza.
4.2. A pályázati eljárás második és az esetleges további fordulóján azon Ajánlattevő vehet részt, aki a jelen Pályázati felhívásnak mindenben megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének döntése szerint az első három legjobb ajánlatot tette. A második és az esetleges további fordulóban részt vevő Ajánlattevő ajánlatát a Pályázati dokumentációban meghatározottak szerint módosíthatja.

5. A pályázati biztosíték:

5.1. Ajánlatkérő a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték megfizetéséhez köti, melynek összege: 40.000.000,-Ft, azaz Negyvenmillió forint.
5.2. Ajánlattevő a pályázati biztosítékot „József Attila u. 8-10.” megjelöléssel a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00208614-00100000 számú letéti számlájára átutalással teljesítheti a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló eredeti vagy közjegyző által hitelesített bankkivonatot vagy a bankgarancia-nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.
5.3. A pályázati biztosíték a nyertes Ajánlattevő esetében a vételárba beszámításra kerül és a megkötésre kerülő Adásvételi szerződésben foglalónak minősül.
5.4. A pályázati biztosítékot az Ajánlatkérő a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapítása napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az Ajánlattevő részére. Eredményes pályázat esetén Ajánlatkérő a pályázati biztosítékot a nem nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.
5.5. Ajánlatkérő ugyancsak 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázati biztosítékot, ha az elbírálási határidőt meghosszabbítja, amelynek következtében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik és az Ajánlattevő a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül, nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az Ajánlatkérő részére a visszafizetésre nyitva állóhatáridő a nyilatkozat kézhezvételét követő napon kezdődik.
5.6. A pályázati biztosíték után az Ajánlatkérő költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati biztosíték visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja, ebben az esetben az Ajánlatkérő a késedelme idejére a Ptk. szabályai szerint késedelmi kamatot fizet.
5.7. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a Szerződés megkötése a nyertes Ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsulna meg, a pályázati biztosítékot elveszti, amely ebben az esetben bánatpénzként az Ajánlatkérőt illeti.

6. A részletes pályázati dokumentáció megtekintésének és beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:

6.1. A részletes pályázati dokumentáció a Lebonyolító Budapesti 177. sz. Ügyvédi Irodában (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7.) vásárolható meg 2008. november 14. napjától – 2009. január 12. napjáig munkanapokon 10:00-14:00 óra között. A pályázati dokumentáció ára: 100.000,- Ft + Áfa, azaz Egyszázezer forint + Áfa. A befizetés történhet készpénzzel a Lebonyolító pénztárába, vagy átutalással a lebonyolító OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713005-20344041 számú bankszámlájára, a kiírt pályázat szerinti ingatlan címére való hivatkozással.
6.2. A pályázati dokumentáció vételárának visszatérítésére az Ajánlattevő nem tarthat igényt és az Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatban semmilyen jogcímen, nem terjeszthet elő követelést az Ajánlatkérő, illetve a pályázat lebonyolítója felé, kivéve a pályázati felhívás 12.4. pontjában foglalt esetet.
6.3. A pályázati dokumentáció az érdekelt Ajánlattevőnek a Titoktartási nyilatkozat aláírása után kerül átadásra.
6.4. A pályázati eljárásban csak olyan Ajánlattevő jogosult részt venni, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló eredeti számlát, vagy annak hiteles másolatát az ajánlat benyújtásakor az Ajánlattevőnek csatolnia kell.
6.5. A pályázati dokumentumot átvevő meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:

7.1. Az ajánlatokat a Budapesti 177. sz. Ügyvédi Irodában (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7.) kell benyújtani a „1042 Budapest, IV. ker., József Attila u. 8-10.” megjelölés feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, négy példányban (egy eredeti és három másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. Az Ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt pályázatban foglaltak az irányadóak. Amennyiben a Ajánlattevő az eredeti példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány az Ajánlatkérő által tetszőlegesen választott példány lesz.
7.2. Az ajánlattételi határidő: 2009 január hó 13. nap 13:00 óra. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

8. Az ajánlatok bontása:

8.1. Az ajánlatok bontására 2009. január hó 13 nap 14:00 órakor kerül sor a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat hivatalos helyiségében (1041 Budapest, István út 14. II. emelet 64.). A pályázatbontáson az Ajánlattevő, vagy az általa írásban erre meghatalmazott személy vehet részt.
8.2. A pályázati ajánlatok elbírálása az ajánlattételi határidő lejártát követő 30 naptári napon belül történik, mely időtartamot az Ajánlatkérő pályázati fordulónként, legfeljebb további 30 naptári nappal meghosszabbíthatja, amelynek következtében az ajánlati kötöttség időtartama is ezzel egyezően meghosszabbodik.

9. Eredményhirdetés:

Az Ajánlatkérő a pályázati ajánlatok elbírálását követő 8 munkanapon belül, a pályázatra vonatkozó döntését kihirdeti, melynek pontos időpontjáról az Ajánlattevőket értesíti.

10. A pályázati eljárás eredménytelensége:

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
– a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
– az Ajánlatkérő azt eredménytelennek nyilvánította.

11. A pályázati ajánlat érvénytelensége:

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
– a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
– a pályázati biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta az Ajánlatkérő rendelkezésére,
– az ajánlattevő az árat nem egyértelműen határozta meg,
– ha az Ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, vagy nem vállalt ajánlati kötöttséget,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentáció feltételeinek, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályiról szóló 22/2006. (XI.15.) rendeletének mellékletét képező Versenyeztetési szabályzatnak.

12. Egyéb kérdések:

12.1. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 120 naptári nap.
12.2. Ajánlatkérő a pályázat nyertesével az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 5 munkanapon belül az Ingatlan adásvételi szerződést megköti. A nyertes Ajánlattevő a vételáron felül, a vételár megfizetésével egyidejűleg a lebonyolító részére, számla ellenében köteles a vételár 1 %-a + Áfa, azaz Egy százaléka + Áfa lebonyolítási díjat megfizetni.

12.3. A pályázat nyertesével kötött Ingatlan adásvételi szerződést az Ajánlatkérő megküldi az elővásárlásra jogszabály alapján jogosult Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata részére. Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti adásvételi szerződés akkor lép hatályba, amikor az erre jogosultak közül az utolsó lemond elővásárlási jogáról, illetve az erre előírt időn belül nem él vele.
12.4. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
– a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
– a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
– szükség esetén az Ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérjen annak rögzítésével, hogy az Ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná,
– a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, amelyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken, az ajánlattételi határidő lejárta előtti napig hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ellenértéke a felhívás visszavonásának megjelentetését követő 10 munkanapon belül, a pályázati dokumentáció visszaadása ellenében visszafizetésre kerül.

13. További információk:

A pályázattal kapcsolatos további kérdések és információk tekintetében a Lebonyolító munkanapokon 10:00 és 14:00 óra között nyújt felvilágosítást:

Cím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7.
E-mail: ugyvedi.iroda.177@mail.datanet.hu
Tel.: (1) 339-8438

Budapest, 2008. november 14.

……………………………………………..
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
képviseletében:
Dr. Derce Tamás polgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás