Újpesti Diáköszöndíjak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: -0001. november 30. 00:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 14/2008.(V.O5.)számú rendelete alapján pályázatot hirdet

ÚJPEST DIÁKÖSZTÖNDÍJAK ELNYERÉSÉRE

A diákösztöndíj célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, a művészetek, a sport területén kiemelkedően tehetséges, de nehéz szociális helyzetben élő tanulókat és hallgatókat (a továbbiakban együtt: diák) a közép – illetve felsőoktatási tanulmányok sikeres folytatásában, elősegítse felkészülésüket a felsőfokú tanulmányaik megkezdésében, eredményes befejezésében, művészeti, sport tevékenységük kiteljesedésében.

Az ösztöndíjat pályázat útján, az alábbi kategóriákban lehet elnyerni:

1.) Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
2.) Szőnyi István Művészeti Diákösztöndíj
3.) Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj

Figyelem!
A pályázó ugyanabban a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat.

A pályázaton való részvétel mindhárom kategóriára vonatkozó általános feltételei:

A pályázaton az a diák vehet részt,
a) akinek a bejelentett lakóhelye az Önkormányzat közigazgatási területén van, és
b) aki a tanulmányait középiskola 11. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, feltéve, hogy a tanulmányai során első szakmáját, illetve első diplomáját (oklevelét) szerzi meg, és
c) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, és
d) megfelel az ide vonatkozó rendeletben, valamint a pályázati kiírásban meghatározott egyéb feltételeknek.

A diákösztöndíjak elnyerésének kategóriánkénti feltételei:

1.) Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat – az általános feltételek fennállása esetében – az a pályázó nyerheti el, akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot.

Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó, aki
a) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül tanulmányi versenyeken, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el,
b) közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
c) tudományos munkát végez,
d) halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy.

2.) A Szőnyi István Művészeti Diákösztöndíjat – az általános feltételek fennállása esetében – az a kiemelkedő művészeti tehetségű pályázó nyerheti el,
a) akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként elérte a 4,0-es tanulmányi átlagot, valamint ezen időszak alatt a művészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el, és
b) a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül művészeti versenyeken, fesztiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el.

A Szőnyi István Művészeti Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó, aki
a) az egyéni tehetség, teljesítmény megmutatkozását célzó versenyeken ért el helyezést,
b) Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
c) halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy.

3.) A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat – az általános feltételek fennállása esetében – az a pályázó nyerheti el,
a) akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként elérte a 4,0-es tanulmányi átlagot, és
b) aki a pályázat benyújtását megelőző versenyévadban
– egyéni sportágban a korosztályos országos bajnokságokon I-III. helyezést ért el, vagy a korosztályos világversenyeken (EB, VB) I-XII. helyezést szerzett, vagy
– csapatsportágban a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos országos bajnokságokon I. helyezést elért csapat tagja, vagy a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos világversenyeken (EB, VB) I-VI. helyezést elért csapat tagja.

A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékkal élő pályázó.

A Diákösztöndíjak elnyerése nem függ a diák oktatási intézményének székhelyétől, ill. fenntartójától.

Kizáró okok:

Nem részesülhet Diákösztöndíjban az a pályázó, aki egyidejűleg más ösztöndíjban, illetve tanulmányi támogatásban is részesül. Az ilyen ösztöndíjak (támogatások) elnyerését a diák köteles 8 napon belül bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnak.
Ebben az esetben a már megállapított diákösztöndíj folyósítását a jövőre nézve meg kell szüntetni. Amennyiben a diák a diákösztöndíjat más ösztöndíjjal (tanulmányi támogatással) egyidejűleg vette fel, úgy őt a jogtalanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.
A fenti kizáró ok nem vonatkozik arra az ösztöndíjra, illetve tanulmányi támogatásra, amelyet a diák attól az oktatási intézménytől kap, amellyel tanulói (hallgatói) jogviszonyban áll.

A diákösztöndíj mértéke és időtartama:

A diákösztöndíj havi összege
a) középiskolai tanuló esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér ( jelenleg 71.500 Ft) 20 %-a, (azaz 14.300 Ft)
b) felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 40 %-a, (azaz 28.600 Ft)
A diákösztöndíj megállapított mértéke nettó összegként kerül kifizetésre, melynek esetleges adó és járulékterheit az Önkormányzat viseli.

A diákösztöndíjat a Képviselő-testület két tanulmányi félévre, 10 hónapra ítéli oda. A kifizetés havonta, banki átutalással történik.

A diákösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, ha a diák a tanulmányait – bármilyen okból – megszakítja vagy befejezi.
A folyósítási időszak második félévében a diákösztöndíjat csak akkor lehet kifizetni, ha a diák tanulói, illetve hallgatói jogviszonya ebben az időszakban is fennáll. A második félévre vonatkozó tanulói, illetve hallgatói jogviszony (aktív félév) fennállásának igazolását legkésőbb február 28. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek elmaradása esetében a diákösztöndíj a második félévre nem folyósítható.
Ha a diák jogosulatlanul veszi fel a diákösztöndíjat, úgy őt a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.
A fentiek alkalmazásában az első tanulmányi félév szeptember 1.-jétől február végéig, míg a második félév március 1.-jétől június végéig tart.

A pályázás módja:

A pályázatokat Belán Beatrix Alpolgármester titkárságán (Polgármesteri Hivatal Budapest, IV. István út 14. II. 59.) az erre a célra rendszeresített, a diákösztöndíj kategóriának megfelelő pályázati adatlapon lehet benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a pályázat beadását megelőző 4 tanulmányi félév tanulmányi eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát,
b) a pályázó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozói (családja) Állami Adóhatóság (APEH) által kiadott előző évi jövedelemigazolását, valamint a levont járulékok igazolását,
c) középiskolás pályázó esetében az oktatási intézmény ajánlását,
d) felsőoktatási intézménybe jelentkező pályázó esetében a felvételt igazoló okmány másolatát,
e) a tanulmányi, művészeti versenyeken (fesztiválokon), sportversenyeken elért helyezések és a végzett tudományos munka igazolását, a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,
f) a halmozottan hátrányos helyzet figyelembe vételéhez, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat másolatát.

A pályázatok elbírálása

A diákösztöndíjak odaítéléséről – a Közművelődési, Oktatási Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.
A diákösztöndíjban részesített diákok nevét a helyben szokásos módon közzétesszük.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2009. augusztus 15.

A felsőoktatási intézmények hallgatói a beiratkozásról szóló igazolást – utólag – legkésőbb 2009. szeptember 20. napjáig kötelesek benyújtani. Ennek hiányában nem nyerhető el a diákösztöndíj.

Az a pályázó, aki nem a formanyomtatványon, vagy hiányosan kitöltött adatlappal pályázik, illetve nem csatolja a pályázathoz szükséges mellékleteket, vagy pályázata határidő után érkezik meg, automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban – Budapest, IV. István út 15, Hajló u. 42-44. – illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu)

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást ad a Gyermek és Ifjúsági Iroda a 231-3298-as telefonszámon.

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj pályázati adatlap.2009.doc megnyitás (doc)

Szőnyi István Művészeti Diákösztöndíj pályázati adatlap.2009 megnyitás (doc)

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj pályázati adatlap.2009 megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás