Súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. január 28. 00:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatásáról szóló – módosított – 23/2000.(XII.29.) számú önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján, a súlyosan fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítésére és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék kiegyenlítő támogatás (a továbbiakban: támogatás) elnyerésére 2010. december 15-től pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel.

I. A támogatás igénylésének általános feltételei.

1. Vissza nem térítendő támogatásban az a személy részesíthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdálkodó szervezet tulajdonában álló lakásban bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy a saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban, vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó lakáshasználatra jogosultként, vagy más tulajdonában álló lakásban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog jogosultjaként lakik, és önhibáján kívül lakhatási költségei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot halmozott fel, és a kérelmező saját maga, vagy közeli hozzátartozója súlyosan fogyatékos személy.

2. Súlyosan fogyatékosnak minősül az a személy, aki:

a) fogyatékossági támogatásban,
b) az I. II. vagy III. rokkantsági fokozatba tartozik és rokkantsági, illetve baleseti rokkantsági nyugdíjban,
c) rokkantsági járadékban,
d) vakok személyi járadékában,
e) saját jogán magasabb összegű családi pótlékban,
f) aki után szülője (gondozója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Közeli hozzátartozónak minősül:

– a házastárs,
– az egyenes-ágbeli rokon,
– az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek,
– az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő,
– valamint a testvér,

3. A támogatás pályázat útján annak a kérelmezőnek állapítható meg:

a) Akinek – közös háztartásában élő – családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át, azaz a 71.250,- Ft-ot.
b) aki vállalja, hogy a támogatás odaítélését követően az esedékes közüzemi díjakat folyamatosan megfizeti a szolgáltatónak.

4. Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező

a, akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, illetve aki eltartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján ellátásban részesül, vagy
b, akinek az érintett lakás hasznosításával (bérbeadás, albérletbe adás, stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik, vagy
c, akinek, illetve akire tekintettel az Önkormányzat a támogatást 3 éven belül már egyszer megállapította.

5. Támogatás csak egy jogcímen, egy személy részére és egy lakás tekintetében állapítható meg.

6. Ha a kérelmező a megállapítás alapjául szolgáló eljárás során hamis adatot közöl, adatokat eltitkol, részére támogatás nem állapítható meg, illetve a már megítélt támogatást vissza kell vonni.

7. A szociális körülmények vizsgálata céljából, indokolt esetben – a pályázó hozzájárulásával – környezettanulmány készíthető.

8. A támogatás körébe sorolt díjhátralék tartozások:

a) Vezetékes gáz-, áram-, távhő és vízszolgáltatás,
b) csatornahasználati-és szemétszállítási, kéményseprési díjtartozás,
c) a társasházi közös költség tartozás, lakásszövetkezeti költséghátralék,
d) lakbérhátralék és külön szolgáltatások díja

II. A pályázatok benyújtása és elbírálása

1. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon az előírt mellékletekkel együtt, 2011. január 28. napjáig kell személyesen, vagy törvényes meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani az alábbi hivatalokban:

– Szociális Osztály 1041 Budapest, Király u. 12-14.
T: 231-31-01

– Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda: 1046 Budapest, Hajló u. 42-44.
T: 230-66-78, 380-65-26

A pályázati adatlapok (ingyenesen) szerezhetők be a fenti hivatalokban, vagy letölthetők a http://www.ujpest.hu weboldalról.

Ügyfélfogadási idő:

Szociális Osztály Káposztásmegyeri Ügyfélszolgálati Iroda
Hétfő: 14-18 óráig Hétfő: 8-18 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 10-17 óráig Szerda: 8-17 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-1230 óráig Péntek: 8-13 óráig

2. A hiányosan benyújtott és a vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek meg nem felelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell.

3. A pályázati kérelmekhez csatolni kell:

a) a kérelmező (jogosult) és a vele közös háztartásban élő családtagjai rendszeres és nem rendszeres jövedelméről – egy hónapnál nem régebben – kiállított igazolásokat (nyilatkozatot), valamint nyilatkozatot arról, hogy van-e érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése,
b) a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot), nyilatkozatot a kérelmező és a vele egy háztartásban élő családtagjai számára vagyoni helyzetére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot),
c) nyilatkozatot a kérelmező és a vele közös háztartásban életvitelszerűen együttlakó személyek számáról és családi állásáról,
d) a tartásra köteles és képes hozzátartozókra vonatkozó nyilatkozatot,
e) a közüzemi szolgáltatók – 15 napnál nem régebbi keltezésű – igazolását a közüzemi díjak egyenlegéről, valamint a díjhátralék keletkezésének időpontjáról és mértékéről,
f) a súlyos fogyatékosság alapján folyósított ellátás igazolására szolgáló okiratot,
g) a lakhatás havi költségére vonatkozó igazolásokat (nyilatkozatot),
h) a lakás, bérleti szerződésének másolatát, illetve a magántulajdonú lakás három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát,
i) nyilatkozatot arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban legalább két éve életvitelszerűen, mely jogcímen lakik,
j) nyilatkozatot arról, hogy az adós a hitelező szervezetet felhatalmazza arra, hogy a fizetés elmaradásáról az Önkormányzatot tájékoztassa,
k) a pályázó és a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kérelem benyújtását megelőző 3 évben nem részesültek ilyen támogatásban.

4. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete által megválasztott bizottság bírálja el 2011. február 12. napjáig.

5. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat 2011. február 26. napjáig írásban értesíti.

6. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az adósságkezelésre vonatkozó szerződést köt, amelynek alapján a támogatás összegét a díjhátralék követelésére jogosult szolgáltatóknak utalja át.

B u d a p e s t, 2010. december 15.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás