Pályázati kiírás társasházak és lakásszövetkezetek felújítási hitelfelvételének elősegítésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. június 10. 12:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata pályázatot ír ki a társasházak és lakásszövetkezetek felújítási hitelfelvételének elősegítésére.

1.) A támogatás nyújtásának feltételei

Támogatás annak az Újpesten lévő társasháznak és lakásszövetkezetnek nyújtható, amely:

 • az ingatlan-nyilvántartásban társasházként vagy lakásszövetkezetként bejegyzésre került
 • 4* vagy annál több lakásos társasházi és lakásszövetkezeti lakóépület (* Megjegyzés: nem számítanak be a lakásszámba a társasházi és a lakásszövetkezeti lakóépület osztatlan közös tulajdonában lévő lakások, illetve a nem lakás célú helyiségek.)
 • nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással vagy társasház (lakásszövetkezet) által felvett hiteltartozással vagy ezekre vonatkozóan a jogosulttal részletfizetési vagy más fizetési könnyítési megállapodást kötött,
 • építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építési hatóság építési engedélyével, településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a bejelentési kötelezettségét teljesítette és annak alapján az építési tevékenység nem került megtiltásra,
 • közgyűlése (taggyűlése) döntött – a pénzintézettől igényelt hitel visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezetet nyújtó befizetési kötelezettségről.

2.) A pályázatot a társasházi közösség, lakásszövetkezet osztatlan közös tulajdonában lévő épületrészek alábbiakban felsorolt felújítási munkáira lehet benyújtani:

 • az épület fő tartószerkezeti elemeinek felújítása, alap-megerősítés,
 • tető, tetőszerkezet, födémek, kémények teljes vagy részleges felújítása,
 • homlokzat teljes, vagy részleges felújítása, ha az együtt jár az épület hőszigetelésének javítását vagy a baleset-megelőzést célzó munkálatokkal,
 • lépcsőház, egyéb közös használatra szolgáló helyiségek teljes vagy részleges felújítása, függőfolyosók, erkélyek tartószerkezeteinek felújítása,
 • lift felújítása, cseréje,
 • külső nyílászárók szigetelése, vagy cseréje a lakások és helyiségek 100%-ában,
 • homlokzat hőszigetelése,
 • a tető teljes felületének hő- és vízszigetelése,
 • az első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése,
 • az utolsó fűtött lakószint feletti (záró) födém alsó síkjának hőszigetelése,
 • épület egy vagy mindkét, jellemzően külső nyílászárókkal nem tagolt végfalának hőszigetelése,
 • meglévő központi fűtési berendezések és rendszerek, valamint hőleadók és fűtésszabályozók korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
 • hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje,
 • épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje,
 • szellőztető rendszerek felújítása, korszerűsítése,
 • lakóépületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése, felújítása.

3.) A támogatás módja

Az Önkormányzat jelen pályázat alapján a lakóépületek felújítását a társasházak, lakásszövetkezetek által a közös tulajdonú részek felújításához pénzintézettől igényelhető hitelhez kapcsolódóan, törlesztési támogatással segíti elő. A törlesztési támogatást, a lakóközösség felhatalmazása alapján, az Önkormányzat közvetlenül a hitelt nyújtó pénzintézet felé fizeti meg.

4.) A támogatás mértéke és feltételei

 • A törlesztési támogatás kizárólag a lakóépületben lévő lakásokra vehető igénybe.
 • A törlesztési támogatás egy lakásra jutó havi mértéke a lakóközösséget terhelő, a lakóépületen belüli egy önálló ingatlanra eső havi törlesztő- részlet 40%-a, de legfeljebb lakásonként 1.500,-Ft/hónap.
 • Egy lakóközösség ugyanazon lakóépület vonatkozásában évente csak egy pályázatot nyújthat be.
 • A törlesztési támogatás időtartama öt év azzal, hogy a hitel futamidejének ennél korábbi lejárata vagy a hitel bármely okból történő megszűnése esetében a támogatás is megszűnik.

5.) A támogatást pályázati úton lehet elnyerni, a pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatokat a kiírást követően 2013. június 10-ig lehet benyújtani. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán /1042 Budapest, István út 14. fszt. 3./ lehet benyújtani. A pályázati űrlapot a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet beszerezni, illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a felújítás, korszerűsítés elvégzéséről, illetve a pályázaton való részvételről szóló társasházi vagy lakásszövetkezeti döntést tartalmazó határozatot, amely a kért támogatás formáját, összegét, időtartamát, a pénzintézettől igényelt hitel összegét és annak visszafizetéséhez szükséges tulajdonostársi befizetési kötelezettség mértékét is tartalmazza,
 • a tervezett felújítási, korszerűsítési munkák részletes műszaki leírását (szükség szerinti műszaki rajzokkal együtt), tervezett ütemezését és indokoltságának okait,
 • részletes költségvetést, főösszesítőt,
 • nyilatkozatot a pénzügyi fedezet forrásairól,
 • igazolásokat arról, hogy a lakóközösségnek nincs lejárt közüzemi díjtartozása, továbbá nyilatkozatot arról, hogy a lakóközösségnek nincs lejárt köztartozása vagy hiteltartozása, illetve az esetleges részletfizetésre, fizetési könnyítésre vonatkozó okiratokat,
 • a társasház alapító okiratát, illetve a lakásszövetkezet alapszabályát,
 • a társasház, illetve a lakásszövetkezet tulajdoni törzslapját,
 • építéshatósági engedélyköteles munkálatok esetében a jogerős építési engedély másolatát, illetve településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység esetében a bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó okiratokat.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. június hó 10. nap.

A pályázatok elbírálása:

A hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45 napon belül a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság határozattal bírálja el.

A pályázatok műszaki és gazdasági megalapozottságáról az UV Zrt. készít véleményt és tesz javaslatot a döntésre jogosult bizottság részére.

A bírálatnál a formai megfelelésen túl figyelembe veendő szempont többek között:

 • a beruházással érintett lakások száma,
 • a beruházás értéke,
 • a kért támogatás mértéke és a beruházás teljes értékéhez számított aránya,
 • a megvalósítás tervezett időintervalluma,
 • annak a ténynek a megléte, mely alapján megállapítható, hogy a projekt biztosítja-e, hogy az energiamegtakarításból származó költségcsökkenés minden lakástulajdonost érintsen (eltérő arányban bár, de ugyanolyan fogyasztási szokás mellett a költsége mindenkinek csökkenjen).

A bírálat a vonatkozó rendeletben és jelen pályázati kiírásban foglaltak együttes vizsgálata alapján történik.

A döntéshozó döntését nem köteles indokolni és joga van a pályázatot bármikor eredménytelenül lezárni.

A pályázók a döntésről írásban kapnak tájékoztatást.

A pályázat nyerteseivel a törlesztési támogatás nyújtásáról annak részletes feltételeiről az Önkormányzat támogatási szerződést köt. Ezen szerződés a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben ezen határidőn belül a kedvezményezett hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, a lakóközösség elveszti a kölcsön igénybevételére való jogosultságát.

A támogatás folyósításának további feltétele, hogy a kedvezményezett – a támogatási szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül – az Önkormányzat részére benyújtsa:

 • a pénzintézettel megkötött hitelszerződést,
 • a pénzintézet által kiadott, a havi törlesztések összegéről szóló igazolást,
 • felhatalmazó nyilatkozatot arra, hogy az Önkormányzat a pénzintézettől a hitel törlesztésével kapcsolatban adatokat kérhessen, továbbá
 • a pénzintézet azon nyilatkozatát, melyben tudomásul veszi, hogy a kedvezményezett helyett a törlesztés egy részét az Önkormányzat közvetlenül a részére fizeti meg.

Amennyiben a kedvezményezett ezen feltételeket a támogatási szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem teljesíti, úgy az Önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal elállhat a támogatási szerződéstől.

A kedvezményezettet beszámolási kötelezettség terheli a támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint a támogatás felhasználásával elvégzett beruházás egészének megvalósulásáról. A beszámolót a támogatási szerződésben rögzített végső felhasználási határidőt követő 90 napon belül írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

Budapest, 2013. május 21.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás