Pályázati kiírás óvodavezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. március 1. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14. Tel: 231-3101) PÁLYÁZATOT HIRDET

Meghirdetett munkahely

Aranyalma Óvoda- Kertvárosi Tagóvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.)

Betöltendő munkakör: óvodapedagógus

Beosztás: óvodavezető

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.

A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményével kötött együttműködési megállapodásában foglaltak végrehajtásáért, valamint a rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Pályázati feltételek:

 • az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai, szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai önéletrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2018. augusztus 1. – 2023. július 31.)

Az álláshely betölthető: 2018. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő 60 napon belül.

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás