Pályázati kiírás Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére a Virág Óvodában

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. március 15. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Virág Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08. 01-től – 2025. 07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., Virág u. 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményével kötött együttműködési megállapodásában foglaltak végrehajtásáért, valamint a rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítása a KJT és a 2011. évi CXC. tv. (a nemzeti köznevelésről szóló törvény) alapján történik.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, &#61485,, Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, figyelemmel a 2011. évi CXC. törvény 98.§. (18) bekezdésére is
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának adatbázisban 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Személyügyi Osztály címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2020/KJT, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
 • Személyesen: Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztály, Budapest, 1041 Budapest, István út 14. I/ 40.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai, szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi. Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. A Munkáltató három hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás