Pályázati kiírás intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2016. március 30. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye
intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1041 , Lőrinc utca 35-37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a működés tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, az intézmény irányítása, igény szerint beszámol az intézmény munkájáról, vezeti az előírt dokumentációt és elkészíti a működéssel kapcsolatos jelentéseket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén végzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM. rendelet 2. számú melléklete I. részének 2. pontja A/alpontja alapján előírt szakirányú felsőfokú végzettség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye működtetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, s a vezetésre vonatkozó szakmai program,
 • a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy István alpolgármester titkársága nyújt, a +36/1 231-3155 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2016 Kjt , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás.
Megszakítás