Pályázati kiírás Igazgatói munkakör betöltésére Újpest Önkormányzat Szociális Intézményénél

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. április 3. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, (három hónap próbaidővel), 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., Deák F. u. 93.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális Intézmény szakmai, gazdasági tevékenységének irányítása, kapcsolattartás az Önkormányzat fenntartásában lévő szociális intézményekkel, társintézményekkel, végrehajtja és megszervezi az Önkormányzat szociális rendelkezéseit, elkészíti a Szociális Intézmény működéséhez kapcsolódó gazdasági-műszaki munkák tervezésével és szervezésével összefüggő okmányokat, ellenőrzi azok végrehajtását, megszervezi a Szociális Intézmény intézményeinek és az egyes szervezeti egységeknek tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezető tekintetében meghatározott szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 57/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban, szociális területen szerzett tapasztalat
 • közigazgatási szakvizsga
 • humán szolgáltatások, valamint szociális intézmények fejlesztésében szerzett tapasztalat
 • szakmai publikációk a humán szolgáltatások és szociálpolitika területén

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • kreativitás, problémamegoldó képesség,
 • terhelhetőség,
 • csapatmunka, együttműködési készség,
 • felelősségtudat,
 • szakmai ismeretek alkalmazásának képessége és továbbfejlesztése,
 • jó írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai tevékenységet is bemutató részletes önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • iskolai végzettségek, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány
 • publikációs jegyzék
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az erre jogosult személyek megismerhetik
 • A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának adatbázisban 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül.
 • Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör pontos megnevezését: „igazgató”.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Péter Éva Népjóléti alpolgármesteri titkárságvezető nyújt, a +361-231-3141 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Bp. Főv. IV. Újpest Önkormányzat részére a palyazat@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt).

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás