Pályázati kiírás az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. április 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete alapján az újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának támogatására

A pályázat célja:
A civil szervezetek által szervezett, döntően újpesti gyermekek és fiatalok nyári táboroztatásának támogatása. Támogatás nyújtása a tábor szállás-, étkezési és utazási költségeihez.

Pályázók köre:
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), újpesti székhelyű vagy telephelyű köznevelési intézmények, valamint újpesti nemzetiségi önkormányzatok, amennyiben a támogatást döntően újpesti tanulók táboroztatására kívánják felhasználni.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:

 • az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,
  aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van,
  ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik,
  ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy
  ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti közösségi tevékenységet fejt ki,
 • a táborozási támogatási keretből igényelhető támogatás tekintetében e rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minősül a 10. § (1) szerint az az újpesti székhelyű vagy telephelyű köznevelési intézmény vagy újpesti nemzetiségi önkormányzat, amely a támogatást döntően újpesti tanulók táboroztatására kívánja felhasználni.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

A támogatás odaítélésénél előnyben részesülnek azok a pályázók akik:

 • az Önkormányzat Velencei (2481 Velence, Tó u. 58.) és Katalinpusztai (Szendehely-Katalinpuszta hrsz. 22951.) Ifjúsági Táboraiba szerveznek tábort (az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-től érvényes visszaigazolással rendelkező pályázók számára az önkormányzat az újpesti állandó lakcímmel rendelkezők után 1000 Ft/éjszaka támogatást biztosít),
 • hátrányos helyzetű gyermekeket táboroztatnak.

A pályázat követelményei:

 • Ha egy pályázó több tábort szervez (eltérő időpontban és/vagy más helyszínen), a támogatás igényléséhez külön adatlapot kell benyújtania táboronként. Egy tábornak minősül, és egy pályázati adatlapot kell benyújtani ugyanazon helyszínen, egymást megszakítás nélkül követő napokon megvalósuló táborozások esetén. Arra azonban figyelni kell, hogy ha a fenti eset fennáll, de cserélődnek a tábori résztvevők a táborozás ideje alatt (pl. edzőtáborok esetén a különböző korcsoportok), akkor a tábor megbontandó és minden turnusnál külön pályázati adatlap benyújtása szükséges.
 • A táborok időtartama lehetőség szerint minimum 6 nap (5 éjszaka), ennél rövidebb időtartamú táborokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság kivételes esetben támogathat (pl.: gólyatáborok, diákönkormányzati táborok).
 • Nem részesülnek támogatásban a budapesti helyszínen maradó napközis tábor jellegű pályázatok.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a tábor részletes leírását napi bontásban,
 • a szállásadó szállásfoglalásról szóló visszaigazolásának hiteles másolatát
 • civil szervezet esetében:
  – a hatályos létesítő okiratának másolatát,
  – számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást.

Pályázás módja:

A pályázatokat pályázati formanyomtatvány alkalmazásával kell benyújtani. A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat benyújtási határideje:

2020. április 30.

A pályázat elszámolásának határideje:

2020. szeptember 30.

Támogatott pályázat esetén a civil szervezet köteles a támogatás teljes összegéről, az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással.

 • A szakmai beszámoló kötelező elemei: (a benyújtott pályázat tartalma szerint)
  • az Önkormányzat által a beérkezett pályázatnak adott sorszám (a pénzeszköz átadási megállapodás, ill. a pályázati értesítő levél tartamazza)
  • tábor megnevezése,
  • a támogatási összeg felhasználásának konkrét célja (szállás, étkezés, utazási költségtérítés),
  • tábor részletes leírása,
  • tábor részletes időpontja,
  • tábor helyszíne,
  • résztvevők,
  • fényképek (legalább 1 db olyan fénykép szükséges, amely a teljes csoportot ábrázolja), 3
  • jelenlét igazolása (az Önkormányzat által küldött jelenléti igazolás formanyomtatvány résztvevőkkel történő aláíratása által),
  • képviselő aláírása, dátum, pecsét.
 • A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:
  • számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazza,
  • az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt és hitelesített számviteli bizonylatok másolatai (amelyeken fel kell tüntetni a táborozó csoport létszámát és az étkezések, ill. eltöltött éjszakák számát),a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok (banki átutalás igazolása vagy kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatai,
  • hitelesített aláírási címpéldány másolata

Az elszámoláshoz kizárólag a pályázati kiírást követően a tábor utolsó napjáig szóló teljesítési idejű számviteli bizonylatokat (számlákat) lehet benyújtani. Az Önkormányzat által működtetett intézmények esetében a Gazdasági Intézmény által meghatározottak szerint kell elszámolni. A szakképzési centrumok által fenntartott és működtetett intézmények esetén a szakképzési centrumok által meghatározottak szerint kell elszámolni. Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett intézmények esetén az ÉBTK által meghatározottak szerint kell elszámolni.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály
1041 Budapest, István út 14. I. 37.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.
A támogatást elnyerő civil szervezetekkel az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről pénzeszköz átadási megállapodást köt (a nevelési és oktatási intézmények esetén az Önkormányzat ezen intézmények fenntartóival, ill. működtetőivel köti a megállapodást). A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1042 Budapest IV., István út 15.) illetve innen letölthető.
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3101/118-as és a 231-3101/216-os telefonszámokon.

Újpest, 2020. március 1.

Bedő Katalin
alpolgármester

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Pályázati adatlap megnyitás (docx)

Megosztás.
Megszakítás