Pályázati kiírás a Homoktövis Óvoda óvodapedagógusi munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2013. március 6. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata (1041 Budapest, István út 14. Tel: 231-3101) PÁLYÁZATOT HIRDET

Meghirdetett munkahely:

 • Homoktövis Óvoda (1048 Budapest, Homoktövis u. 102.).

Betöltendő munkakör: óvodapedagógus.

Beosztás: óvodavezető.

A munkakörbe tartozó, ill. a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét.

A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Pályázati feltételek:

 • az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi.

Illetmény: az 1992. évi XXXIII. törvényben (Kjt.) foglaltak alapján.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a pályázó szakmai életrajzát,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó programot, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést,
 • a képesítést igazoló okiratokat, illetve azok másolatát, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év (2013. augusztus 1. – 2018. július 31.).

Az álláshely betölthető: 2013. augusztus 1.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán történő közzététel napja: 2013. február 4.

A pályázat benyújtásának határideje: a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán való közzétételtől számított 30 nap (2013. március 6.).

A pályázat benyújtásának formája és helye: a pályázatot írásban, személyesen vagy postai úton a csatolt mellékletekkel együtt a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Személyügyi Osztályának címezve kell benyújtani (1041 Budapest, István út 14.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. április 30.

Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely formailag és tartalmilag – a pályázati határidő lejártakor – megfelel a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak.

pályázati kiírás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás