Pályázati kiírás a Bőrfestő Óvodában óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2015. március 18. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Bőrfestő Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1048 , Bőrfestő utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek Óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben kötelessége, hogy nevelő és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • pedagógus munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
 • az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzelést
 • a képesítést igazoló okiratok, illetve azok másolata, valamint az előírt szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lőrikné Nagypál Krisztina nyújt, a +3612313101/257 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat címére történő megküldésével (1041 Budapest, István út 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

vagy

 • Személyesen: Budapest Főváros IV.Kerület Újpest Önkormányzata-Emberi Erőforrás Főosztály-Személyügyi Osztály, Budapest, 1041 , István út 14. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázókat az Önkormányzat pszichológiai szakmai alkalmassági vizsgálatra küldi, a pályázatokat pedig az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő véleményezi.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztás.
Megszakítás