Pályázati felhívás Újpest Diákösztöndíjak elnyerésére a 2011/2012. tanévre

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. szeptember 30. 23:59

Az Újpesti Diákösztöndíjak célja, hogy támogassa a kiváló tanulmányi eredményt elérő, illetve a művészetek vagy a sport területén kiemelkedően tehetséges újpesti tanulókat és hallgatókat.
A diákösztöndíjat pályázat útján, az alábbi kategóriákban lehet elnyerni:

 1. Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj
 2. Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj
 3. Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj
 4. Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj

A pályázaton – az egyéb feltételek fennállása esetén – azok a diákok vehetnek részt, akik a pályázat benyújtása évének első napján és a pályázat benyújtásának időpontjában is Újpesten bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.
A diákösztöndíjak elnyerésének kategóriánkénti feltételei:

 1. Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el, akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben, félévenként elérte a 4,5-ös tanulmányi átlagot.
 2. Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj elnyerésére irányuló pályázaton az a diák vehet részt,
  1. aki a tanulmányait középiskola 11. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és
  2. a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg.
 3. Az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,
  1. aki a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül tanulmányi versenyeken, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el,
  2. aki közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik,
  3. aki tudományos munkát végez,
  4. aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,
  5. a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj:

 1. A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjat az a pályázó nyerheti el, aki
  1. a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és
  2. a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg, és
  3. a pályázat benyújtását megelőző versenyévadban
   • egyéni sportágban a korosztályos országos bajnokságokon I-III. helyezést ért el, vagy a korosztályos világversenyeken (EB, VB) I-XII. helyezést szerzett, vagy
   • csapatsportágban a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos országos bajnokságokon I. helyezést elért csapat tagja, vagy a korosztályos, illetve magasabb korcsoportos világversenyeken (EB, VB) I-VI. helyezést elért csapat tagja.
 2. A Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj odaítélésénél előnyt élvez
  1. aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
  2. aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,
  3. akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj:

 1. A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjat az a valamely előadó-művészeti ágban kiemelkedő tehetségű pályázó nyerheti el,
  1. aki a tanulmányait középiskola 9. vagy ennél magasabb évfolyamán végzi, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként államilag elismert alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes osztatlan képzésben vesz részt, és
  2. a tanulmányai során – az adott tanulmányi szinten – az első képesítését szerzi meg, és
  3. a pályázat benyújtását megelőző 3 éven belül előadó-művészeti versenyeken, fesztiválokon, fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten helyezést ért el, és
  4. aki – amennyiben ilyen irányú tanulmányokat folytat – a pályázat benyújtását megelőző 4 tanulmányi félévben az előadó-művészeti tantárgyakból jeles eredményt ért el
 2. A Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj odaítélése során előnyt élvez az a pályázó,
  1. aki az egyéni tehetség, teljesítmény megmutatkozását célzó versenyeken ért el helyezést,
  2. aki Újpesten aktív művészeti tevékenységet végez,
  3. aki halmozottan hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő személy,
  4. akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét.

A pályázás módja:
A pályázatokat az erre a célra rendszeresített, a diákösztöndíj kategóriának megfelelő pályázati adatlapon lehet benyújtani.
Figyelem! A pályázó ugyanabban a pályázati fordulóban csak egy kategóriában pályázhat.
A pályázathoz csatolni kell:

 1. középiskolás pályázó esetében az oktatási intézmény ajánlását,
 2. felsőoktatási intézmény hallgatója esetében a hallgatói jogviszony fennállását igazoló okmány eredeti vagy hitelesített másolati példányát,
 3. a pályázó és a vele egy háztartásban elé hozzátartozói (családja) Állami Adóhatóság(NAV) által kiadott 2010. évi jövedelemigazolását,
 4. a tanulmányi, művészeti versenyeken (fesztiválokon), sportversenyeken elért helyezések és a végzett tudományos munka igazolását, a nyelvvizsga-bizonyítványok másolatát,
 5. az Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj esetében a pályázat beadását megelőző 4 tanulmányi félév tanulmányi eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát, illetve a Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj és a Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj esetében erre az időszakra vonatkozóan az adott művészeti tantárgyak eredményét igazoló okmányok hitelesített másolatát,
 6. a halmozottan hátrányos helyzet figyelembe vételéhez, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat másolatát.

A pályázatok benyújtásának határideje:
2011. szeptember 30.
A benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály
(Budapest, IV. István út 14. I. 35.)

A pályázatok elbírálása:
A diákösztöndíjak odaítéléséről – a Közművelődési, Oktatási Bizottság javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.
A diákösztöndíjban részesített diákok nevét a helyi sajtóban és az internet útján közzé kell tenni.
A diákösztöndíj mértéke és időtartama:

 1. középiskolai tanuló esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 20 %-a, (jelenleg 78 000 Ft) 20 %-a, (azaz 15 600 Ft)
 2. felsőfokú oktatási intézmény hallgatója esetében a kifizetés időpontjában érvényes minimálbér 40 %-a. (azaz 31 200 Ft)

A diákösztöndíj megállapított mértéke nettó összegként kerül kifizetésre, melynek esetleges adó és járulékterheit az Önkormányzat viseli.
A diákösztöndíjat a Képviselő-testület két tanulmányi félévre, 10 hónapra ítéli oda. A kifizetés havonta, banki átutalással történik.
A diákösztöndíj folyósítását meg kell szüntetni, ha a diák a tanulmányait – bármilyen okból – megszakítja vagy befejezi.
A folyósítási időszak második félévében a diákösztöndíjat csak akkor lehet kifizetni, ha a diák tanulói, illetve hallgatói jogviszonya ebben az időszakban is fennáll. A második félévre vonatkozó tanulói, illetve hallgatói jogviszony (aktív félév) fennállásának igazolását legkésőbb február 28. napjáig kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek elmaradása esetében a diákösztöndíj a második félévre nem folyósítható.
Ha a diák jogosulatlanul veszi fel a diákösztöndíjat, úgy őt a jogosulatlanul felvett összeg visszafizetésére kell kötelezni.
A fentiek alkalmazásában az első tanulmányi félév szeptember 1.-jétől február végéig, míg a második félév március 1.-jétől június végéig tart.
A pályázati adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáiban – Budapest, IV. István út 15, Hajló u. 42 – 44. – illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról. (www.ujpest.hu)

Az a pályázó, aki nem a formanyomtatványon, vagy hiányosan kitöltött adatlappal pályázik, illetve nem csatolja a pályázathoz szükséges mellékleteket, vagy pályázata határidő után érkezik meg, automatikusan kizárja magát a pályázati eljárásból.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály munkatársai a 231-3298-as telefonszámon.

Újpest, 2011. május 24.
Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíj pályázati adatlap megnyitás (doc)

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíj pályázati adatlap megnyitás (doc)

Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíj pályázati adatlap megnyitás (doc)

Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíj pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás