Pályázati felhívás ügyvédi munkakör betöltésére az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központnál

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. február 4. 00:00

Az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye Család- és Gyermekjóléti Központnál, az ügyfelek felé ingyenesen nyújtandó jogi tevékenység ellátására irányuló, 2020. március 2. napjától kezdődő ügyvédi megbízás részletes pályázati feltételei.

A pályázó feladatai az alábbiakat tartalmazzák:

  • heti 3-szori, alkalmanként 6 órás ügyfélfogadás az intézmény területén,
    • ezen belül jogi tanácsadás,
    • segítségnyújtás okirat szerkesztésében (keresetlevél, különféle hatósági, bírósági eljárásokban beadványok, szerződések, stb.)
  • szükség esetén peres eljárásokban való teljes körű képviselet, az ügyfél által adott eseti megbízásra,
  • általában az adott ügy sikeres kimenetele érdekében folyamatos együttműködés az intézmények családgondozóival, pszichológusaival, az önkormányzat illetékes hatóságaival.

A pályázóval szemben támasztott feltételek:

  • egyetemi jogi végzettség, szakvizsga, ügyvédi kamarai tagság,
  • legalább 5 évi „vegyes” polgári joggyakorlat, bíróság előtti peres eljárási gyakorlat, ideértve különösen az alábbi jogszabályokban való jártasságot: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról (Gyvt.), 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról (Szoctv.), 2013. évi V. törvény (Ptk)., a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.), a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (Fmhtv.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény( Vht.), és más, a polgári és munkajogi jogviszonyokhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok alkalmazása,
  • a szerződő ügyvédnek – külön megbízási díj igénylése nélkül – gondoskodnia kell állandó ügyfélszolgálati helyettesítésről, illetőleg jogi képviselet esetén helyettes ügyvédről.

A kiíró tájékoztatja, az érdeklődőket arról, hogy az általa igényelt jogi tevékenység időkerete eléri, esetenként meg is haladja a havi 200 órát.

A kiíró – a megalapozott ajánlatok érdekében – tájékoztatja továbbá az érdeklődőket, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központ ingyenes jogi tanácsadását igénybe vevők száma ügyféli minőségben éves szinten kb. 1.000 fő.

Az elsősorban bírósági tárgyalások száma megközelíti, illetve eléri az évi kb. 100 alkalmat.

A jelentkezés írásban történhet, az eddig végzett és az elképzelési szerinti tevékenység részletes bemutatásával, ide értve különösen az eddig folytatott joggyakorlatot.

A pályázat tartalmazza továbbá az ajánlatot tevő egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda óradíj ajánlatát megbízási szerződés-tervezettel.

A pályázathoz csatolni kell a végzettségeket, kamarai tagságot, felelősségbiztosítási jogviszony fennállását igazoló okiratokat közjegyző által hitelesített másolatban.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó gyors elérhetőségét biztosító telefonszámát és e-mail címét.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 04.

A pályázat benyújtásának helye: palyazat@ujpest.hu

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 17.

A pályázók írásban kapnak értesítést pályázatuk elbírálásáról.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a kiíró szükség esetén személyes meghallgatást is tarthat, amelynek időpontjáról és helyéről kapnak értesítést.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot jelen pályázati felhívás visszavonására, eredménytelenné nyilvánítására.

Budapest, 2020. január

Megosztás.
Megszakítás