Pályázati felhívás fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítésére és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2018. október 12. 12:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága a 295/2018. (IX.6.) számú határozatával döntött a 10/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján történő fogyatékos személyek adósságterheinek enyhítése és életfeltételeinek javítása céljából díjhátralék-kiegyenlítő támogatás (a továbbiakban támogatás) elnyerésére irányuló pályázat kiírásáról 2018. szeptember 10. napjától az alábbi feltételekkel.

1. A támogatás megállapításának általános feltételei

Vissza nem térítendő támogatásban az a személy részesíthető, aki az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdálkodó szervezet tulajdonában álló lakásban bérlőként (bérlőtársként, társbérlőként), vagy a saját tulajdonában (résztulajdonában) álló lakásban, vagy lakásszövetkezet tulajdonában álló lakásban állandó lakáshasználatra jogosultként, vagy más tulajdonában álló lakásban az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett haszonélvezeti jog jogosultjaként lakik, és önhibáján kívül lakhatási költségei megfizetésének elmulasztása miatt jelentős adósságot halmozott fel, valamint a kérelmező saját maga, vagy közeli hozzátartozója fogyatékos személy.

1.1. Fogyatékosnak minősül az a személy, aki:

 1. az Sztv. 37.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti egészségkárosodott személy,
 2. az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül,
 3. a rokkantsági járadékos,
 4. aki rokkantsági ellátásban részesül,
 5. aki rehabilitációs ellátásban részesül,
 6. aki korábban rokkantsági járadékban, rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban részesült, és részére jelenleg öregségi nyugdíjat folyósítanak.

1.2. A támogatás megállapításának további feltételei:

 1. a kérelmező saját maga a vonatkozó rendelet alkalmazásában fogyatékosnak minősül, vagy a háztartásában fogyatékos személy él,
 2. a kérelmező (ideértve a támogatás megállapításának alapjául szolgáló fogyatékos közeli hozzátartozót is) a pályázati kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megszakítás nélkül életvitelszerűen, állandó jelleggel a díjhátralékkal érintett lakásban lakik, és
 3. a kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 250 %-át (2018-ban a 71.250.- Ft-ot), és
 4. a kérelmező, illetve a vele egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók tulajdonában lévő vagyon (ingatlan, ingó dolog, vagyoni értékű jog stb.) együttes forgalmi értéke nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének százszorosát (2018-ban a 2.850.000.- Ft-ot). Ebben a tekintetben nem minősül vagyonnak az az ingatlan és ingó vagyontárgy, amelynek értékesítése veszélyeztetné a kérelmező (tulajdonos) lakhatási és megélhetési feltételeit, és
 5. a díjhátralék az Önkormányzat közigazgatási területén lévő, a kérelmező által lakott lakásra keletkezett, és
 6. a kérelmező vállalja, hogy a közüzemi díjakat a támogatás odaítélésétől kezdődően folyamatosan és határidőben megfizeti.

1.3. Nem részesíthető támogatásban az a kérelmező,

 1. akinek eltartásra köteles és képes hozzátartozója van, illetve aki eltartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződés alapján ellátásban részesül, vagy
 2. akinek az érintett lakás hasznosításával (bérbeadás, albérletbe adás, stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik, vagy
 3. akinek, illetve akire tekintettel az Önkormányzat a támogatást 3 éven belül (2015-2017) már egyszer megállapította.

1.4. Támogatás csak egy jogcímen, egy személy részére és egy lakás tekintetében állapítható meg. A támogatást ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy igénylő részére lehet megállapítani. Bérlőtársak, illetve tulajdonostársak esetében a támogatás csak az egyik bérlő, illetve tulajdonos jogosultsága alapján állapítható meg. A támogatás odaítélésekor a kérelmező által lakott lakás nagyságát nem kell figyelembe venni.

1.5. Ha a kérelmező a megállapítás alapjául szolgáló eljárás során hamis adatot közöl, adatokat eltitkol, részére támogatás nem állapítható meg, illetve a már megítélt támogatást vissza kell vonni.

1.6. A szociális körülmények vizsgálata, valamint a pályázati anyagban foglaltak valódiságának megállapítása céljából környezettanulmányt kell készíteni.

1.7. A támogatás körébe sorolt díjhátralék tartozások:

 1. Vezetékes gáz-, áram-, távhő- és vízszolgáltatási díjtartozás,
 2. csatornahasználati-és szemétszállítási, kéményseprési díjtartozás,
 3. a társasházi közös költség tartozás, lakásszövetkezeti költséghátralék,
 4. lakbérhátralék és külön szolgáltatások díjhátraléka.

2. A pályázatok benyújtása és elbírálása

2.1. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt, 2018. október 12. napján 12 óráig kell személyesen, vagy törvényes meghatalmazással rendelkező képviselő útján benyújtani az alábbi hivatalban:

Szociális Főosztály Szociális Osztály 1041 Budapest, Király u. 12-14.
Telefon: 231-31-78

Ügyfélfogadási idő
hétfő 14-18 óráig
kedd nincs ügyfélfogadás
szerda 10-17 óráig
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 8-12:30-ig

A pályázati adatlapok ingyenesen szerezhetők be a fenti hivatalban, vagy letölthetők innen

2.2. A pályázati kérelmekhez csatolni kell:

 1. a kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai családtagjaim – a pályázat benyújtását megelőző havi – rendszeres és nem rendszeres jövedelméről kiállított igazolásokat (nyilatkozatokat),
 2. vállalkozó, társas vállalkozás vezető tisztségviselője esetében az állami adóhatóság által kiadott jövedelemigazolást, valamint nyilatkozatot a le nem zárt adóév átlagos havi jövedelméről,
 3. nyilatkozatot a kérelmező és családja, valamint az életvitelszerűen együttlakó személyek számáról, és családi állásáról,
 4. 16 életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolást,
 5. saját jogon rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Kerületi Hivatal Foglalkoztatási Osztálya 2 hónapnál nem régebbi „Hatósági Bizonyítvány” igazolása, hogy a kérelmező regisztrált álláskereső, kivéve, akit a Kormányhivatal állapota okán nem vesz nyilvántartásba,
 6. alkalmi munka esetén nyilatkozat, az alkalmi munkáért kapott díjazásról,
 7. a pályázó nyilatkozatát arról, hogy van-e érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése,
 8. a pályázó és a háztartásában élők vagyonnyilatkozatát,
 9. a közüzemi szolgáltatók – 15 napnál nem régebbi keltezésű – igazolását a közüzemi díjak egyenlegéről, valamint a díjhátralék keletkezésének időpontjáról és mértékéről,
 10. a fogyatékosság alapján folyósított ellátás igazolására szolgáló okiratot,
 11. a lakásbérleti szerződésének másolatát, illetve magántulajdonú lakás esetében három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy kéri annak hatóság általi beszerzését,
 12. nyilatkozatot arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban legalább két éve életvitelszerűen, milyen jogcímen lakik,
 13. nyilatkozatot arról, hogy az adós a hitelező szervezeteket felhatalmazza arra, hogy a fizetés elmaradásáról az Önkormányzatot tájékoztassák,
 14. a pályázó és a vele életvitelszerűen együttlakó közeli hozzátartozók nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kérelem benyújtását megelőző 3 évben (2015-2017. között) nem részesültek támogatásban.

2.3. Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási határidő – 2018. március 9. 1230 óra – a pályázati dokumentációk végső benyújtási határideje. A vonatkozó rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő pályázati kérelmek nem kerülnek elbírálásra. Erről a kérelmezőt – az ok megjelölésével – értesíteni kell. A pályázat benyújtási határidejét követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

2.4. A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti és Lakásügyi Bizottsága bírálja el.

2.5. A döntésről a pályázókat az Önkormányzat írásban értesíti.

2.6. A pályázat nyerteseivel az Önkormányzat az adósságkezelésre vonatkozó szerződést köt, amelynek alapján a támogatás összegét a díjhátralék követelésére jogosult szolgáltatóknak utalja át.

Budapest, 2018. szeptember 6.

Nagy István

Pályázati felhívás megnyitás (pdf)

Pályázati adatlap megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás