Pályázati felhívás felsőoktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan (“A” típusú)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. november 14. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan (“A”típusú)

Pályázati feltételek:
A pályázatra azok a felsőoktatásban részt vevő hallgatók jelentkezhetnek, akik az

 • önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek,
 • hátrányos szociális helyzetűek,
 • a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. §, (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban:

 • a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói,
 • a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók,
 • doktori (PhD) képzésben résztvevők,
 • külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2011. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is, és azok is, akiknek hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2011/2012. tanév II. félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

A pályázás módja:

A pályázatokat az önkormányzat által erre a célra biztosított űrlapon és mellékletén lehet benyújtani. Az űrlap és melléklete átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, IV. ker. István út 15. és Hajló u. 42-44.), illetve megtalálható lejebb, a letölthető dokumentumok között.

A pályázatot egy példányban, aláírva, személyesen a Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztályára kell benyújtani (Budapest, IV. ker. István út 14. I.37.).

A benyújtás határideje: 2011. november 14.

A beérkezett pályázatokat Újpest Önkormányzata bírálja el, és döntéséről 2011. december 16-ig értesíti a pályázókat. A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat az ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Bursa ösztöndíjat azok a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási tanulmányokat folytató/kezdő pályázók nyerhetnek, akiknek a havi nettó jövedelme, illetve családjuk egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

Indokolt esetben az önkormányzat környezettanulmány elvégzésére jogosult.

A pályázó szociális rászorultságának igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • a családban együtt élő eltartottak igazolását (pl.: tanulói/hallgatói jogviszony, munkanélküli…),
 • a pályázó és hozzátartozói (családja) 2010. évi Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott jövedelemigazolását, és a levont TB. járulékok igazolását,
 • Szociális adatok című mellékletet és az azon rögzített adatok igazolását (pl.: GYED, nyugdíj, álláskeresési támogatás, gyerektartás, ápolási díj…).

A pályázat kötelező melléklete a felsőoktatási intézmény által kiadott és kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás is.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázattal kapcsolatos további információk:

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2011/2012. tanév második, illetve a 2012/2013. tanév első féléve).
Az ösztöndíj minden pályázati fordulóban újrapályázható.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2012.március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2011/2012. tanév II. félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban adóalapot növelő jövedelemnek számít.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő személyes adatait – az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920).Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

 • tanulmányok halasztása,
 • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával),
 • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása,
 • személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály a 231-3176 telefonszámon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Újpest, 2011. október 17.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Szociális adatok melléklet megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás