Pályázati felhívás az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2017. szeptember 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján az újpesti sportszervezetek tevékenységének támogatására

A pályázat célja:
A civil szervezetek által végzett újpesti diák- és szabadidős sport, valamint az élsport utánpótlásának segítésére, az ezzel kapcsolatos dologi jellegű költségekhez, valamint sportrendezvények, a versenyeken való részvétel és a versenyszervezés költségeihez való hozzájárulás.

Pályázók köre:
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok)

A sport támogatási keretből – az egyéb feltételek fennállása esetében is – csak az a civil szervezet támogatható, amelyet sportszervezetként vettek nyilvántartásba, vagy amelynek cél szerinti tevékenysége sporttevékenység. E rendelet alkalmazásában cél szerinti tevékenység: a civil szervezet létesítő okiratában rögzített céljainak elérése érdekében végzett tevékenység.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:

a) az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,
aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy
ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy
ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy
ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti közösségi célú tevékenységet fejt ki.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

Támogatott tevékenységi területek:

 • Diáksport egyesületek működtetése, a Diákolimpia kerületi, fővárosi és országos versenysorozatában való részvétel, az intézmény egészét érintő sportprogramok szervezése, sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása,
 • A lakosság testedzését, sportolását elősegítő konkrét program(ok), esemény(ek) szervezése,
 • A versenysport területén működő sportegyesületek utánpótlás-nevelése (ezen belül sporteszköz, sportfelszerelés vásárlása, terem- és pályabérleti díjak, nevezési díjak).


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 • a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát,
 • a számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást,
 • diáksport egyesületek esetében csatolják a 2015/2016-os tanévben a fővárosi és országos Diákolimpián való részvétel adatait a pályázat benyújtásának időpontjáig az alábbi bontásban: sportáganként korosztály, csapat, egyéni versenyszám (létszám),
 • terem- és pályabérleti díjak támogatására beadott pályázat esetén csatolni kell a bérleti szerződés másolatát.

Pályázás módja:

Pályázni kizárólag írásban az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet.
A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra!

A pályázat benyújtási határideje:
2017. április 30.
2017. szeptember 30.

Egy civil szervezet ugyanazon támogatási keret terhére évente csak egyszer kaphat támogatást.

Egy civil szervezet a civil támogatási keret és a sport támogatási keret közül évente csak az egyikből kaphat támogatást.

Az elszámoláshoz kizárólag a pályázat kiírását követő és 2017. december 31. közötti keltezésű számviteli bizonylatokat (számlák) lehet benyújtani.

Támogatott pályázat esetén a civil szervezet köteles a támogatás teljes összegéről, az átadott pénzeszköz felhasználásáról írásban elszámolni szakmai beszámolóval és pénzügyi elszámolással.

 • A szakmai beszámoló kötelező elemei: (a benyújtott pályázat tartalma szerint)
  – tevékenység megnevezése,
  – a felhasználás konkrét célja,
  – tevékenység részletes leírása,
  – tevékenység részletes időpontjai,
  – tevékenység helyszíne,
  – résztvevők,
  – eredmények,
  – fényképek,
  – sportrendezvény esetén jelenlét igazolása,
  – aláírás, dátum, pecsét.
 • A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

  – számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait tartalmazza,
  – az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatai,
  – a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló záradékolt bizonylatok (banki átutalást igazoló bankszámla kivonat vagy kiadási pénztárbizonylat) hitelesített másolatai,
  – hitelesített aláírási címpéldány másolata.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály
1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el. Alapítvány támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határoz.
A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.), illetve innen letölthető,
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3101/116 telefonszámon.

Újpest, 2017. március 29.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (pdf)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás