Pályázati felhívás az újpesti civil szervezetek támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2014. november 30. 00:00

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete alapján az újpesti civil szervezetek támogatására

A pályázat célja:
A civil szervezetek által Újpesten szervezett rendezvények, programok költségeihez, a civil szervezet által nyújtott adományok költségeihez, működési feltételeit segítő tárgyi eszköz beszerzéséhez valamint működési költségeik fedezéséhez való hozzájárulás.

Pályázók köre:
civil szervezetek (egyesületek, alapítványok),

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete alkalmazásában civil szervezet:

a) az a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet, az alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -, valamint az az alapítvány,

aa) amelynek székhelye vagy telephelye Újpest közigazgatási területén van, vagy

ab) amely Újpesten működő önálló szervezeti egységgel rendelkezik, vagy

ac) amely Újpesten működő, önálló szervezeti egységnek nem minősülő tagcsoporttal (cél szerinti tevékenységet végző közösséggel) rendelkezik, vagy

ad) az aa)-ac) pontokban foglaltak hiányában Újpesten érdemi, cél szerinti tevékenységet fejt ki,

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • azok a szervezetek, amelyek Újpest Önkormányzata felé elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget a szerződésben meghatározott időpontig,
 • valamint azok a civil szervezetek, amelyek politikai tevékenységet folytatnak.

A pályázaton elnyerhető támogatás: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot,
 2. a költségvetést, az igényelt támogatás tervezett felhasználásának részletes ismertetését,
 3. a pályázati program részletes leírását,
 4. a civil szervezet hatályos létesítő okiratának másolatát,
 5. a civil szervezet nyilvántartási adatairól kiadott, 90 napnál nem régebbi kivonatot
 6. a civil szervezet tényleges tevékenységének rövid leírását,
 7. számlavezető bank által kiadott bankszámla igazolást.

Pályázás módja:
Pályázni írásban kizárólag az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázatokat és mellékleteit 1 eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat benyújtási határideje:
2014. április 30.
2014. június 15.
2014. szeptember 30.
2014. november 30.

Egy civil szervezet ugyanazon támogatási keret terhére évente csak egy pályázatot nyújthat be.

Benyújtás helye:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály 1042 Budapest, István út 14. I. 37.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött pályázatok nem kerülnek elbírálásra.
A pályázatokat a Közművelődési és Oktatási Bizottság bírálja el.
A támogatást elnyerő pályázókkal az Önkormányzat a támogatásról és annak feltételeiről támogatási szerződést köt. A támogatás feltételeit, felhasználásának módját, a szakmai és pénzügyi beszámoló rendjét, a támogatás elnyerése után a pályázók és az Önkormányzat szerződésben rögzítik.

Egyéb információk:

 • a pályázati dokumentáció beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Bp. IV. István út 15.) illetve megtalálható a letölthető dokumentumok között.
 • a pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást adnak az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársai a 231-3176-as telefonszámon.

Újpest, 2014. március

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás