Pályázati felhívás az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseire, annak elősegítésére, hogy az érintettek lakástulajdonukat megtarthassák, és a fizetőképességüket helyreállítsák

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2010. október 18. 16:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X.01.) számú Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: rendelet ) felhatalmazása alapján, annak elősegítése érdekében, hogy az érintettek lakástulajdonukat megtarthassák, és a fizetőképességüket helyreállítsák, pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel. &#8232,,,,, 
1. A pályázaton való  részvétel feltételei:
 
• 1.  A pályázat benyújtására jogosult az a természetes személy aki, magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bankkal, pénzintézettel (a továbbiakban együtt: bank) 2008. szeptember 1. napját megelőzően olyan lakáshitel szerződést kötött új vagy használt lakás megvásárlására vagy felújítására, amelynek biztosítékául a megvásárolt vagy felújított lakásra (a továbbiakban: hitellel terhelt lakás) jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben
•    a) az adós, adóstársak (a továbbiakban együtt: adós) az Európai Unió tagállamának állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező személy, és
•     b) a hitellel terhelt lakás Újpest közigazgatási területén van, és
•     c) egyéb beköltözhető lakás célú ingatlannal az adós, illetve az Adóssal egy háztartásban élő személyek nem rendelkeznek, és
•     d)  az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élő személyek tulajdonában – a lakáshoz tartozó garázs és tároló kivételével – nincs üdülő- vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlan, és
•     e) az Adós, illetve az adóssal egy háztartásban élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek – a tulajdonos foglalkozásának gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges gépjárművek kivételével – együttes forgalmi értéke nem haladja meg a hárommillió forintot, és
•     f) az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye a hitellel terhelt lakásban van és életvitelszerűen ott is lakik, illetve az adós vagy az adóstársak egyike már 2008. szeptember 1-jét megelőzően is rendelkezett Újpesten bejelentett lakó- vagy  tartózkodási hellyel, és
•     g) az adós lakáshitelének törlesztéséhez más jogcímen rendszeres támogatásban nem részesül, és
•     h) az adósnak 2008. szeptember 1-jén a hitellel terhelt lakásra nem volt 30 napnál régebbi lakáshitel-törlesztési- vagy közüzemi díj hátraléka, és
•     i) az adós a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes és hatályos (fel nem mondott), a jelen rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő lakáshitel szerződéssel rendelkezik, és
•     j) a lakáshitel havi törlesztési díjának levonását követően az adós háztartásában élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) 300 %-át. 
• Érvénytelen a pályázat, ha az adós nem felel meg a fent meghatározott valamely feltételnek, illetve ha a pályázatot hiányosan vagy nem az előírt formában nyújtották be. Az érvénytelen pályázatot a polgármester az ok megjelölésével elutasítja. 
• 2.  A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a hitellel terhelt lakásban – az egy háztartásban élő személyek számához viszonyítva – a lakás szobaszáma és alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket:
•   a) két főig      56 nm,
•   b) két főtől öt főig    72 nm,           
• c) öt fő felett      100 nm,
 
• 3.  A támogatást azon adósok részére lehet megállapítani, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy lakástulajdonukat – ezáltal lakhatási lehetőségüket – elveszítsék. 
• Az adós  önhibáján kívüli körülménynek minősül különösen, ha:
• a) 2008. szeptember 1-jét követően munkahelyét elveszítette, vagy a munkáltató 2008. szeptember 1-jét követően meghozott döntésével csak részmunkaidőben alkalmazza,
• b) a lakáshitel – a pályázat benyújtását megelőző utolsó – törlesztő-részletének összege jelentősen, több mint 25 %-kal növekedett a 2008. szeptember havi törlesztő-részlethez viszonyítottan, és
• c) havi nettó jövedelme 2008 szeptemberéhez viszonyítottan legalább 20 %-kal csökkent.  
1. A támogatás mértéke, időtartama:
 
1. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás havi összege legfeljebb 30.000,- Ft lehet.
2. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb hat hónap lehet.
3. Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki a jelen rendelet szerinti támogatásban korábban már részesült.
4. Valamely hitellel terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartásban élő személyek  részére csak egy támogatás állapítható meg.
 
 
1. A támogatás felhasználása
 
1. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak megfelelően – támogatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt az NLB döntésétől számított 30 napon belül.
2. Az Önkormányzat a támogatás összegét havonta közvetlenül a hitelező bank részére utalja át.
3. A támogatási szerződés hatálya alatt az adós köteles az esedékes lakáshitel törlesztési- illetve közüzemi díjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni, és ezt az Önkormányzat felé negyedévente igazolni.
4. Amennyiben az adós a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként rosszhiszeműen jár el, az Önkormányzat a támogatás folyósítását azonnali hatállyal megszünteti, ebben az esetben a támogatott a már folyósított támogatás teljes összegét – a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal növelt összegben – haladéktalanul köteles az Önkormányzat részére visszafizetni.
 
 
1. A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja, határideje
 
1. A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Irodáján (Budapest IV. ker. István út 14 fsz./4.)
2. A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79)
3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2010. október 18. 1600
4. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 45 napon belül – értékeli, és dönt a támogatás odaítéléséről, a támogatásban részesített pályázók köréről, valamint a támogatás mértékéről és időtartamáról.
5. A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.
 
1. Csatolandó  mellékletek
 
 A pályázatot az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani:
•    a) az adós és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmét igazoló okiratok,
•    b) az adós és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmében 2008. szeptember 1-jét követően beállt változásokat igazoló okiratok,
•    c) a hitelszerződés egy másolati példánya,
•    d) a bank által a pályázat benyújtását megelőző 30 napon belül kiállított egyenleg-értesítő,
•    e) a törlesztő-részletek 2008. szeptemberéhez viszonyított változását bemutató okiratok,
•    f) a bank által esetlegesen küldött fizetési felszólítások,
•    g) nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetében az adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitelező bank értesítse az Önkormányzatot abban az esetben, ha fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
• h) a hitellel terhelt lakásra vonatkozó 2008 szeptember 1-jén fennállt  közüzemi díj igazolások,
• i)  a hitellel terhelt lakásra vonatkozó a pályázat benyújtásakor 30 napnál nem régebbi közüzemi díj igazolások. &#8232,,,,, 
Budapest, 2010. szeptember 17.
Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata  

Pályázati űrlap megnyitás (doc)

Banki nyilatkozat megnyitás (doc)

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás