Pályázat az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatáshoz

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2020. november 13. os:

Pályázati felhívás

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Képviselő-testület 1/2011. (I.31.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet az újpesti kisvállalkozások fejlődését elősegítő támogatásról az alábbi feltételekkel.

I. Pályázat célja:
Az újpesti kisvállalkozások fejlődésének, a munkahelyek megőrzésének, illetve új munkahelyek teremtésének segítése.

II. Pályázati feltételek:
A pályázat az újpesti kisvállalkozásokra terjed ki.

A pályázaton részt vehet az az újpesti társas vállalkozás, egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, amely

1. a) az Önkormányzat közigazgatási területén már legalább egy éve bejelentett székhellyel vagy telephellyel (fiókteleppel) rendelkezik, és
b) az Önkormányzat közigazgatási területén kiskereskedelmi vagy a lakosság részére szolgáltató tevékenységet folytat, és
c) éves nettó árbevétele a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt teljes üzleti évben nem haladta meg a 100.000.000 Ft-ot.

2. a) rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel, és arra vonatkozóan a számviteli törvény szerinti éves beszámolóval (egyszerűsített beszámolóval) vagy azzal egyenértékű adóbevallással, és
b) érvényes adószámmal rendelkezik és nincs lejárt köztartozása (ide nem értve a jogerős adóhatósági határozattal átütemezett tartozást), és
c) ellene nincs folyamatban végrehajtási-, csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás.

A pályázat által nyújtott támogatás formája: ingyenes megjelenési lehetőség biztosítása az Újpesti Napló című újságban a pályázat elbírálását követő 4 hónapon belül két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 1/4 oldal terjedelemben.
A támogatás révén a nyertes pályázók ismertethetik az Újpesten végzett kiskereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységüket, illetve tájékoztatást adhatnak tevékenységükről, aktuális kedvezményeikről.

A pályázatokat írásban, pályázati formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján vagy postai úton folyamatosan lehet benyújtani.

Postázási cím:
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Polgármestere
1325 Budapest, Pf. 107.
Személyesen:
Újpesti Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája
1042 Budapest, IV. ker. István út 15.

A pályázathoz mellékelni kell:
a) a megjelentetni kért anyag rövid tartalmi leírását,
b) a pályázat benyújtását megelőző üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolójának (egyszerűsített beszámolójának) vagy az azzal egyenértékű adóbevallásának a fénymásolatát,
c) 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy a vállalkozói igazolvány fénymásolatát (cégkivonatként az internetről letöltött nem hiteles cégkivonat is elfogadható),
d) 30 napnál nem régebbi, az állami adóhatóság által kiadott nemleges tartozásigazolás (nullás igazolás) fénymásolatát (nullás igazolás helyett az ügyfélkapun keresztül az internetről letöltött adófolyószámla kivonat is elfogadható).

A pályázónak a pályázati formanyomtatványon nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, továbbá, hogy a csatolt iratok tartalma a valóságnak mindenben megfelel.

Egy újpesti kisvállalkozás naptári félévente csak egy pályázatot nyújthat be.

Érvényes az a pályázat, amely mindenben megfelel a rendeletben és a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

A pályázatokat a polgármester folyamatosan – de legkésőbb a benyújtást követő 45 napon belül – bírálja el. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek a lakosság széles körét érintő kiskereskedelmi vagy szolgáltató tevékenységet folytatnak. A bírálat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A nyertes pályázónak a megjelenés tartalmát, terjedelmét és időpontját az Újpesti Napló szerkesztőségével kell egyeztetnie. A megjelenés tartalmának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi és etikai előírásoknak.

Amennyiben a pályázó a pályázatában valótlan adatokat közölt vagy egyébként jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, úgy köteles az Önkormányzat részére megfizetni az igénybe vett újságfelület árát.

A támogatás utáni esetleges adóterheket a támogatott kisvállalkozás viseli, az adózási kötelezettségek teljesítéséről a kisvállalkozásnak kell gondoskodnia.

Pályázati kiírás megnyitás (pdf)

Ellenőrző lista megnyitás (pdf)

Pályázati formanyomtatvány megnyitás (pdf)

Megosztás.
Megszakítás