Pályázat az Attila utca 8-10. szám alatti ingatlan (70351/1. hrsz.) tulajdonjogának értékesítésére, határozott időtartamú bérbeadására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2009. május 12. 13:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata nyilvános, többfordulós pályázatot hirdet a tulajdonában lévő 1042 Budapest, IV. kerület Attila utca 8-10. szám alatti ingatlan (70351/1. hrsz.) tulajdonjogának értékesítésére, határozott időtartamú bérbeadására.

1. A pályázat kiírója és lebonyolítója:

A pályázat kiíróija: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat (1041 Budapest, István út 14.). A pályázat kiírására Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 27.) számú önkormányzati határozata alapján kerül sor, figyelemmel a kiíró Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 22/2006. (XI. 15.) számú rendeletére és a mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzatra, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004.(X.07.) számú rendeletére.

A pályázat lebonyolítását a kiíró megbízása alapján a Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7., Tel.: (06-1 339-8438)) látja el.

2. A pályázat célja és jellege:

2.1. A pályázat célja: az Ajánlatkérő 1/1 arányú tulajdonában lévő 1042 Budapest, IV. kerület Attila u. 8-10. szám alatti 70351/1. helyrajzi számú 3009 m2 nagyságú műemléki ingatlan tulajdonjogának elidegenítése vagy öt éves határozott időtartamú bérbeadása.

2.2. Az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása esetén a bérleti jogviszony időtartama – a felek erre irányuló közös megegyezése esetében – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú rendeletében meghatározott feltételek fennállása, illetve teljesítése esetében több alkalommal is meghosszabbítható.

2.3. A pályázat jellege nyilvános, többfordulós. (továbbiakban: pályázati eljárás).

2.4. A pályázaton részt vehet bármely a cégjegyzékbe jogerősen bejegyzett belföldi és külföldi természetes vagy jogi személy, és jogi személyiség nélküli, de polgári jogi jogalanyisággal rendelkező jogalany, továbbá a pályázat benyújtásának céljára létrejött szerveződés (konzorcium) is, amennyiben (ide nem értve a polgári jogi társaságot) a konzorcium valamely tagja korlátlan felelősséget vállal a konzorcium többi tagjának a konzorcium tagjaként kifejtett tevékenységéért, nyilatkozataiért. Előtársaságok az Eljárásban nem vehetnek részt.

2.5. A pályázat nyelve: magyar.

3. A pályázat tárgyát képező ingatlanok adatai:

3.1. Az ingatlan címe: 1042 Budapest, IV. kerület, József Attila u. 8-10.
3.2. Helyrajzi száma: 70351/1.
3.3. Az ingatlan megnevezése: kivett középiskola
3.4. Az ingatlan védettsége: Műemlékileg védett, védési törzsszáma:15301.
3.5. Az ingatlan területe: 3009 m2.

4. A pályázati eljárás:

4.1. Az Ajánlattevő az első fordulóban teljes ajánlatot tesz, melynek részletes tartalmát és kötelező mellékleteit a Pályázati dokumentáció 6. fejezete tartalmazza. A pénzügyi és gazdasági alkalmasság elbírálása a pályázat első fordulójában történik. Az Ajánlattevő az ajánlat beadásakor fizetési garanciával köteles igazolni, hogy a megajánlott vételár/ 5 havi szerződéskötési díj rendelkezésére áll. Ajánlatkérő fizetési garanciának tekinti a feltétel nélküli banki hitelígérvényt és a banki letéti igazolást (a továbbiakban együttesen: fizetési garancia). A fizetési garancia részletes feltételeit a pályázati dokumentáció 6.4. pontja tartalmazza.

4.2. A pályázati eljárás második és az esetleges további fordulóján azon Ajánlattevő vehet részt, aki a jelen Pályázati felhívásnak mindenben megfelelő, érvényes ajánlatot nyújtott be és Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének, az ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása esetén Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Gazdasági Bizottságának döntése szerint az első három legjobb ajánlatot tette.

5. A pályázati biztosíték/pályázati díj

5.1. Ajánlatkérő a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték / Pályázati díj megfizetéséhez köti, melynek összege: 5.000.000,-Ft, azaz Ötmillió forint.

5.2. Ajánlattevő a pályázati biztosítékot / pályázati díjat „Attila u. 8-10.” megjelöléssel a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt. 12010422-00208614-00100000 számú letéti számlájára átutalással teljesítheti a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig. Az átutalás teljesítését igazoló eredeti vagy közjegyző által hitelesített bankkivonatot vagy a bankgarancia-nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell.

5.3. A pályázati biztosíték a nyertes Ajánlattevő esetében – ingatlan adásvétel útján történő hasznosítása esetén – a vételárba beszámításra kerül és a megkötésre kerülő Adásvételi szerződésben foglalónak minősül.

5.4. A pályázati díj a nyertes Ajánlattevő esetében – ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítása esetén – a szerződéskötési díj összegébe beszámításra kerül.

5.5. A pályázati biztosítékot / pályázati díjat az Ajánlatkérő a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapítása napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az Ajánlattevő részére. Eredményes pályázat esetén Ajánlatkérő a pályázati biztosítékot a nem nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.

5.6. Ajánlatkérő ugyancsak 15 munkanapon belül visszafizeti a pályázati biztosítékot / pályázati díjat, ha az elbírálási határidőt meghosszabbítja, amelynek következtében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik és az Ajánlattevő a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül nyilatkozik, hogy ajánlati kötöttségét nem kívánja meghosszabbítani. Az Ajánlatkérő részére a visszafizetésre nyitva álló határidő a nyilatkozat kézhezvételét követő napon kezdődik.

5.7. A pályázati biztosíték / pályázati díj után az Ajánlatkérő költséget nem számol fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati biztosíték / pályázati díj visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja, ebben az esetben az Ajánlatkérő a késedelme idejére a Ptk. szabályai szerint késedelmi kamatot fizet.

5.8. Amennyiben az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a Szerződés megkötése a nyertes Ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsulna meg, a pályázati biztosítékot / pályázati díjat elveszti, amely ebben az esetben bánatpénzként az Ajánlatkérőt illeti.

6. A részletes pályázati dokumentáció megtekintésének és beszerzésének helye, módja, ideje és költsége:

6.1. A részletes pályázati dokumentáció a Lebonyolító Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7., Tel.: (06-1 339-8438)) vásárolható meg 2009. április 10. napjától – 2009. május 11. napjáig munkanapokon 10:00-14:00 óra között. A pályázati dokumentáció ára: 100.000,- Ft + Áfa, azaz Egyszázezer forint + Áfa. A befizetés történhet készpénzzel a Lebonyolító pénztárába, vagy átutalással a lebonyolító OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11713005-20344041. számú bankszámlájára, a kiírt pályázat szerinti „Attila u. 8-10.” megjelölés feltüntetésével.

6.2. A pályázati dokumentáció vételárának visszatérítésére az Ajánlattevő nem tarthat igényt és az Ajánlattevő az ajánlattétellel kapcsolatban semmilyen jogcímen, nem terjeszthet elő követelést az Ajánlatkérő, illetve a pályázat lebonyolítója felé, kivéve a pályázati felhívás 12.4. pontjában foglalt esetet.

6.3. A pályázati dokumentáció az érdekelt Ajánlattevőnek a Titoktartási nyilatkozat aláírása után kerül átadásra.

6.4. A pályázati eljárásban csak olyan Ajánlattevő jogosult részt venni, aki a pályázati dokumentációt megvásárolta. A megvásárolt pályázati dokumentáció másra át nem ruházható. A pályázati dokumentáció megvásárlását igazoló eredeti számlát, vagy annak hiteles másolatát az ajánlat benyújtásakor az Ajánlattevőnek csatolnia kell.

6.5. A pályázati dokumentációt átvevő meghatalmazott köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.

7. Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:

7.1. Az ajánlatokat a Lebonyolító Budapesti 177. számú Ügyvédi Iroda székhelyén 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7. kell benyújtani a „Attila u. 8-10.” megjelölés feltüntetésével zárt, cégjelzés nélküli borítékban, négy példányban (egy eredeti és három másolati példányban), magyar nyelven, személyesen, illetve meghatalmazott útján úgy, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidőn belül megérkezzék. Az Ajánlattevő köteles az eredeti példányt megjelölni „Eredeti” felírással. Ha a pályázatok között eltérés adódik, az így megjelölt pályázatban foglaltak az irányadóak. Amennyiben az Ajánlattevő az eredeti példány megjelölését elmulasztja, az irányadó példány az Ajánlatkérők által tetszőlegesen választott példány lesz.

7.2. Az ajánlattételi határidő: 2009. május hó 12. nap 13:00 óra. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja, vagy visszavonhatja pályázati ajánlatát. Az ajánlattételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok nem módosíthatók.

8. Az ajánlatok bontása, értékelése

8.1. Az ajánlatok bontására 2009. május hó 12. nap 14:00 órakor kerül sor a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat hivatalos helyiségében (1041 Budapest, István út 14. II. emelet 64.). A pályázatbontáson az Ajánlattevő, vagy az általa írásban erre meghatalmazott személy vehet részt.

8.2. A pályázati ajánlatok első fordulóban történő elbírálása az ajánlattételi határidő lejártát követő 8 naptári napon belül az Ajánlatkérő által létrehozott Bíráló Bizottság által történik. Az első fordulóban benyújtott ajánlatok értékelésétől függően a Bíráló Bizottság az első fordulóban a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő leteltétől számított 8. napon belül az első fordulóban a három legjobb érvényes ajánlatot tett pályázót ismételt írásbeli ajánlattételre hívja fel.

9. Eredményhirdetés:

Az Ajánlatkérő a pályázati ajánlatok elbírálását követő 8 munkanapon belül, a pályázatra vonatkozó döntésüket kihirdetik, melynek pontos időpontjáról az Ajánlattevőket értesítik.

10. A pályázati eljárás eredménytelensége:

Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
– a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot,
– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
– az Ajánlatkérő azt eredménytelennek nyilvánították.

11. A pályázati ajánlat érvénytelensége:

Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
– a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
– a pályázati biztosítékot / pályázati díjat az ajánlattevő nem bocsátotta, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta az Ajánlatkérő rendelkezésére,
– az ajánlattevő a vételárat / szerződéskötési díjat nem egyértelműen határozta meg,
– ha az Ajánlattevő nem tett kötelező erejű jognyilatkozatot az ajánlatával kapcsolatban, vagy nem vállalt ajánlati kötöttséget,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati dokumentáció feltételeinek, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályiról szóló 22/2006. (XI.15.) rendeletének és a mellékletét képező Versenyeztetési szabályzatnak, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004.(X.07.) számú rendeletének.

12. Egyéb kérdések:

12.1. A kötelezően vállalt ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártának napját követő 90 naptári nap.

12.2. Ajánlatkérő a pályázat nyertesével az erről szóló értesítés kézhezvételének napjától számított 5 munkanapon belül az Ingatlan adásvételi / bérleti szerződést megköti.

– A nyertes Ajánlattevő ingatlan adásvételi szerződés esetén a vételáron felül, a vételár megfizetésével egy időben a lebonyolító részére, számla ellenében köteles a vételár 1%-a + Áfa, azaz Egy százalék + Áfa lebonyolítási díjat megfizetni.

– A nyertes Ajánlattevő ingatlan bérleti szerződés esetén a szerződéskötési díjon felül, a szerződéskötési díj megfizetésével egy időben a lebonyolító részére, számla ellenében köteles a nettó szerződéskötési díj + Áfa lebonyolítási díjat megfizetni.

12.3. A pályázat nyertesével kötött Ingatlan adásvételi szerződést az Ajánlatkérő megküldi az elővásárlásra jogszabály alapján jogosult Magyar Állam és Budapest Főváros Önkormányzata részére. Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő közötti adásvételi szerződés akkor lépnek hatályba, amikor az erre jogosult lemond elővásárlási jogáról, illetve az erre előírt időn belül nem él vele.

12.4. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy
– a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa,
– a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével kössön szerződést,
– szükség esetén az Ajánlattevőtől az ajánlat lényegét nem érintő technikai-formai kérdésekben, írásban felvilágosítást kérjen annak rögzítésével, hogy az Ajánlattevő ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett ajánlatok sorrendjét módosítaná,
– a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt visszavonja, amelyről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken, az ajánlattételi határidő lejárta előtti napig hirdetményt tesz közzé. Ebben az esetben a pályázati dokumentáció ellenértéke a felhívás visszavonásának megjelentetését követő 10 munkanapon belül, a pályázati dokumentáció visszaadása ellenében visszafizetésre kerül.

13. További információk:

A pályázattal kapcsolatos további kérdések és információk tekintetében a Lebonyolító munkanapokon 10:00 és 14:00 óra között nyújt felvilágosítást:

Cím: 1136 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7.
E-mail: ugyvedi.iroda.177@mail.datanet.hu
Tel.: 06-1/ 339-8438

Budapest, 2009. április 10.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata
képviseletében:
Dr. Derce Tamás polgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás