Pályázat az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatására

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. augusztus 15. 16:00

A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X.01.) számú Önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: rendelet ) felhatalmazása alapján, annak elősegítése érdekében, hogy az érintettek lakástulajdonukat megtarthassák, és a fizetőképességüket helyreállítsák
pályázatot ír ki, az alábbi feltételekkel.

I. A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázat benyújtására jogosult az a természetes személy aki, magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező bankkal, pénzintézettel (a továbbiakban együtt: bank) 2008. szeptember 1. napját megelőzően olyan lakáshitel szerződést kötött új vagy használt lakás megvásárlására vagy felújítására, amelynek biztosítékául a megvásárolt vagy felújított lakásra (a továbbiakban: hitellel terhelt lakás) jelzálogjogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, amennyiben

 1. az adós, adóstársak (a továbbiakban együtt: adós) az Európai Unió tagállamának állampolgára, illetve letelepedési engedéllyel vagy állandó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkező személy, és
 2. a hitellel terhelt lakás Újpest közigazgatási területén van, és
 3. egyéb beköltözhető lakás célú ingatlannal az adós, illetve az Adóssal egy háztartásban élő személyek nem rendelkeznek, és
 4. az adós, illetve az adóssal egy háztartásban élő személyek tulajdonában – a lakáshoz tartozó garázs és tároló kivételével – nincs üdülő- vagy egyéb nem lakás céljára szolgáló ingatlan, és
 5. az Adós, illetve az adóssal egy háztartásban élő személyek tulajdonában lévő gépjárművek – a tulajdonos foglalkozásának gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges gépjárművek kivételével – együttes forgalmi értéke nem haladja meg a hárommillió forintot, és
 6. az adós bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye a hitellel terhelt lakásban van és életvitelszerűen ott is lakik, illetve az adós vagy az adóstársak egyike már 2008. szeptember 1-jét megelőzően is rendelkezett Újpesten bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel, és
 7. az adós lakáshitelének törlesztéséhez más jogcímen rendszeres támogatásban nem részesül, és
 8. az adósnak 2008. szeptember 1-jén a hitellel terhelt lakásra nem volt 30 napnál régebbi lakáshitel-törlesztési- vagy közüzemi díj hátraléka, és
 9. az adós a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes és hatályos (fel nem mondott), a jelen rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelelő lakáshitel szerződéssel rendelkezik, és
 10. a lakáshitel havi törlesztési díjának levonását követően az adós háztartásában élő személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) 300 %-át.

Érvénytelen a pályázat, ha az adós nem felel meg a fent meghatározott valamely feltételnek, illetve ha a pályázatot hiányosan vagy nem az előírt formában nyújtották be. Az érvénytelen pályázatot a polgármester az ok megjelölésével elutasítja.
A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a hitellel terhelt lakásban – az egy háztartásban élő személyek számához viszonyítva – a lakás szobaszáma és alapterülete nem haladja meg az alábbi mértéket:

a) két főig 56 m2
b) két főtől öt főig 72 m2
c) öt fő felett 100 m2

A támogatást azon adósok részére lehet megállapítani, akik önhibájukon kívül kerültek olyan helyzetbe, hogy fennáll a közvetlen veszélye annak, hogy lakástulajdonukat – ezáltal lakhatási lehetőségüket – elveszítsék.
Az adós önhibáján kívüli körülménynek minősül különösen, ha:

 1. 2008. szeptember 1-jét követően munkahelyét elveszítette, vagy a munkáltató 2008. szeptember 1-jét követően meghozott döntésével csak részmunkaidőben alkalmazza,
 2. a lakáshitel – a pályázat benyújtását megelőző utolsó – törlesztő-részletének összege jelentősen, több mint 25 %-kal növekedett a 2008. szeptember havi törlesztő-részlethez viszonyítottan, és
 3. havi nettó jövedelme 2008 szeptemberéhez viszonyítottan legalább 20 %-kal csökkent.

II. A támogatás mértéke, időtartama:
1. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás havi összege legfeljebb 30.000,- Ft lehet.
2. A támogatás folyósításának időtartama legfeljebb hat hónap lehet.
3. Újabb támogatásra nem jogosult az az adós, aki a jelen rendelet szerinti támogatásban korábban már részesült.
4. Valamely hitellel terhelt lakás vonatkozásában egyazon háztartásban élő személyek részére csak egy támogatás állapítható meg.

III. A támogatás felhasználása
1. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat – a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályainak megfelelően – támogatási szerződést (a továbbiakban: szerződés) köt az NLB döntésétől számított 30 napon belül.
2. Az Önkormányzat a támogatás összegét havonta közvetlenül a hitelező bank részére utalja át.
3. A támogatási szerződés hatálya alatt az adós köteles az esedékes lakáshitel törlesztési- illetve közüzemi díjfizetési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni, és ezt az Önkormányzat felé negyedévente igazolni.
4. Amennyiben az adós a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként rosszhiszeműen jár el, az Önkormányzat a támogatás folyósítását azonnali hatállyal megszünteti, ebben az esetben a támogatott a már folyósított támogatás teljes összegét – a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal növelt összegben – haladéktalanul köteles az Önkormányzat részére visszafizetni.

IV. A pályázat benyújtásának és elbírálásának módja, határideje
1. A pályázatot az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, kizárólag személyesen lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Osztályán (Budapest IV. ker. István út 14 fsz./4.) A pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás ugyanitt kérhető (Tel.: 231-31-79)
2. Pályázati formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest IV. ker. István út 15.) szerezhető be, vagy letölthető a www.ujpest.hu -ról.
3. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő 2011. augusztus 15. 16:00 óra
4. Az érvényes pályázatokat a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság – a pályázatok beadására nyitva álló határidő utolsó napjától számított 45 napon belül – értékeli, és dönt a támogatás odaítéléséről, a támogatásban részesített pályázók köréről, valamint a támogatás mértékéről és időtartamáról.
5. A pályázókat az Önkormányzat az elbírálástól számított 30 napon belül írásban értesíti a döntésről.

V. Csatolandó mellékletek
A pályázatot az alábbi mellékletekkel együtt kell benyújtani:

 1. az adós, és a vele egy háztartásban élő személyek 2008. szeptemberi jövedelmét igazoló okiratok,
 2. az adós, és a vele egy háztartásban élő személyek jelenlegi jövedelmét igazoló okiratok,
 3. az adós, és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmében 2008. szeptember 1-jét követően beállt változásokat igazoló okiratok (pl. munkahely elveszítése, Gyed),
 4. a hitelszerződés egy másolati példánya,
 5. a bank által a pályázat benyújtását megelőző 30 napon belül kiállított egyenleg-értesítő, amely tartalmazza a felvett hitel összegét, a pályázat benyújtásáig törlesztett összeget, valamint a még fennálló tartozás összegét,
 6. igazolás a törlesztő-részlet 2008. szeptemberi összegéről, valamint igazolás, hogy a pályázat benyújtásakor mekkora a törlesztő-részlet összege,
 7. a bank által esetlegesen küldött fizetési felszólítások,
 8. nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetében az adós hozzájárul ahhoz, hogy a hitelező bank értesítse az Önkormányzatot abban az esetben, ha fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
 9. a hitellel terhelt lakásra vonatkozó 2008 szeptember 1-jén fennállt közüzemi díj igazolások (szolgáltatói igazolás: FŐTÁV Zrt., DHK Zrt. ELMŰ Nyrt., Díjbeszedő Zrt., Gázművek Zrt.),
 10. a hitellel terhelt lakásra vonatkozó, a pályázat benyújtásakor 30 napnál nem régebbi közüzemi díj igazolások (szolgáltatói igazolás: FŐTÁV Zrt., DHK Zrt. ELMŰ Nyrt., Díjbeszedő Zrt., Gázművek Zrt.).

Budapest, 2011. június 16.
Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Nyilatkozat megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás