ÖKO program

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2008. szeptember 30. 00:00

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet a kerület távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
(az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter LFP-2008-LA-9 Kódszámon kiírt pályázatával (ÖKO-Program ) összhangban, annak önkormányzati támogatással történő kiegészítésére)
I. A támogatás célja
A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése.
II. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhővel ellátott épületeik lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (a továbbiakban: pályázók).
III. Támogatható tevékenységek köre
1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése
2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése
3. Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje,
b) Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása.
Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.
IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja
1. A pályázat tárgya:
A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység (a továbbiakban együtt: épület) lehet.
2. A pályázat benyújtásának módja:
A társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé 1 példányban nyújtják be.
Az önkormányzati döntést követően az önkormányzat által támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: a minisztérium) felé.
V. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az önkormányzati támogatás, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000 Ft.
Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 35 %-a, de lakásonként legfeljebb 54.000,- Ft.
önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt a bekerülési költség 65 %-a.
Az igényelt támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.
VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
a) A pályázat az alábbi fő részekből áll:
• pályázati formanyomtatványok
• műszaki dokumentumok
• mellékletek
b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.
c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
2. Pályázati díj:
A pályázat benyújtása díjtalan.
3. Benyújtás helye és formája:
A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(1041 Budapest, István út 14.)
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LFP-2008-LA-9), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.
4. Benyújtás időpontja, határideje:
A pályázatok 2008. április 30-tól folyamatosan nyújthatók be. A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy csomag postára történő feladásának időpontja. Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrás teljes felhasználását követően, vagy forrás hiányában a pályázati lehetőséget korábban is felfüggessze.
A pályázatok benyújtási határideje: 2008. szeptember 30.
A határidőt követően benyújtott pályázatokat az Önkormányzat bontatlanul visszaküldi.
5. Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról (www.otm.gov.hu), és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Internetes honlapjáról (www.emi.hu ) tölthető le.
VII. Eljárásrend
A pályázat csak ajánlott küldeményként és csak postai úton nyújtható be. A Polgármesterei Hivatal személyesen, vagy kézbesítővel benyújtott pályázatot nem vesz át, és nem dolgoz fel.
Amennyiben a pályázatot
a) nem magyar nyelven,
b) nem az előírt formanyomtatványokon,
c) nem zárt borítékban/csomagban,
d) nem ajánlott küldeményként,
e) határidőn túl
nyújtják be, úgy a pályázat kizárásra kerül az elbírálásból.
1. A pályázó és a pályázat jogosultsága:
A pályázó jogosultsága:
A pályázatban nem vehet részt az a pályázó:
a) amely lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással bír, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.
b) amely a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik,
c) amely magyar adóazonosító jellel és/vagy adószámmal nem rendelkezik,
A pályázat jogosultsága:
a) a pályázattal érintett műszaki tartalomnak a Pályázati útmutató III. fejezetében meghatározott tartalommal azonosíthatónak kell lenni,
b) a pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet a Pályázati útmutató IV. fejezetében meghatározott feltételeknek megfelelően.
2. Hiánypótlás:
Hiánypótlásra nincs lehetőség.
A Polgármesteri Hivatal munkatársai a minisztérium által kiírt pályázat Pályázati útmutatója alapján formailag ellenőrzik a dokumentumokat. Amennyiben a pályázat a minisztérium által kiírt Pályázati útmutatója VII. fejezet 1. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikét nem, illetve hiányosan tartalmazza, a pályázatot visszaküldik a pályázónak.
A pályázó a határidőn belül ugyanarra az épületre vonatkozóan újból beadhatja – javított, korrigált, vagy kiegészített – pályázatát.
3. Döntés-előkészítés, döntési mechanizmus:
Amennyiben a pályázat benyújtásának módja, a pályázó és a pályázat jogosultsága és a pályázat teljessége a minisztérium által kiírt Pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül. A pályázatok érkezési sorrendben kerülnek előterjesztésre támogató döntésért az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elé. A döntésről a pályázók a döntést követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést, mellékelve a minisztériumi Pályázati útmutatóban előírt alábbi dokumentumokat.
Önkormányzat dokumentumai:
• II. Összefoglaló adatlap, (1/A. számú melléklet)
• Önkormányzati határozat az 5. sz. melléklet szerinti kötelező tartalommal.
VIII. A támogatás általános feltételei:
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás csak a miniszter támogató döntésével rendelkező pályázatokra vehető igénybe. A támogatást elnyert pályázóval az Önkormányzat Támogatási szerződést köt. A Támogatási szerződés megkötésének feltétele, a miniszter támogató döntésének bemutatása.

Dr. Trippon Norbert
Alpolgármester

Megosztás.
Megszakítás