Pályázati felhívás a 2012. évre felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére (“B” típusú)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Beadási határidő: 2011. november 14. 00:00

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve pályázatot hirdet a 2012. évre felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj elnyerésére (“B”típusú)

Pályázati feltételek:

A pályázatra azok a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek nyújthatnak be pályázatot, akik a 2012/2013. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni, hátrányos szociális helyzetűek és az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Figyelem!

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. §, (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban:

  • a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói,
  • a középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók,
  • külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázás módja:

A pályázatokat az önkormányzat által erre a célra biztosított űrlapon és mellékletén lehet benyújtani. Az űrlap és melléklete átvehető munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (Budapest, IV. ker. István út 15. és Hajló u. 42-44.), illetve megtalálható lejebb, a letölthető dokumentumok között.

A pályázatot egy példányban, aláírva, személyesen a Polgármesteri Hivatal Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztályára kell benyújtani (Budapest, IV. ker. István út 14. I.37.).

A benyújtás határideje: 2011. november 14.

A beérkezett pályázatokat Újpest Önkormányzata bírálja el, és döntéséről 2011. december 16-ig értesíti a pályázókat. A Wekerle Sándor Alapkezelő az elbírálás ellenőrzését követően 2012. március 30-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat az ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázat elbírálásának szempontjai:

A pályázat elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Bursa Hungarica ösztöndíjat az a hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő, felsőoktatási tanulmányokat megkezdeni kívánó pályázó nyerhet, akinek a havi nettó jövedelme, illetve családja egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

Indokolt esetben az önkormányzat környezettanulmány elvégzésére jogosult.

A pályázó szociális rászorultságának igazolására az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • a családban együtt élő eltartottak igazolását (pl.: tanulói/hallgatói jogviszony, munkanélküli…),
  • a pályázó és hozzátartozói (családja) 2010. évi Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott jövedelemigazolását és a levont TB. járulékok igazolását,
  • Szociális adatok című mellékletet és az azon rögzített adatok igazolását (pl.: GYED, nyugdíj, álláskeresési támogatás, gyerektartás, ápolási díj…).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Az önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja.

A pályázattal kapcsolatos további információk:

Az ösztöndíj időtartama 3 x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2012/2013. tanév I. féléve.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2012/2013. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül – teljes egészében szünetel.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
A támogatott pályázók szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Az önkormányzat jogosult a megítélt ösztöndíj visszavonására, ha az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn, vagy a rászorultság felülvizsgálatánál nem működik együtt, vagy az önkormányzat illetékességi területéről elköltözik.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban adóalapot növelő jövedelemnek számít.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye, és azokat a megyei önkormányzat, és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.
A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelőnek személyes adatait – az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Wekerle Sándor Alapkezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban 2012. szeptember 1-ig a Wekerle Sándor Alapkezelő részére bejelenteni, hogy a 2012/2013. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2012-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a “B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik “A” típusú ösztöndíjra, “B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

A pályázó az önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Wekerle Sándor Alapkezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

  • tanulmányok halasztása,
  • tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megadásával),
  • tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása,
  • személyes adatainak (név, állandó lakcím) változása.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A pályázattal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást ad a Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály a 231-3176 telefonszámon.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál.

Újpest, 2011. október 17.

Dr. Molnár Szabolcs
alpolgármester

Pályázati felhívás megnyitás (doc)

Pályázati adatlap megnyitás (doc)

Szociális adatok melléklet megnyitás (doc)

Megosztás.
Megszakítás